3 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆ மு – முதன்மை மனித இன தாயனை(DNA) நுண்ணு…

சமயக் கருதுகோள்:

சமயமெனும் கருதுகோள் சமத்துவ சமூக
     சமயுலக சமயமென சமயமுறை சமயநெறியர்
சமயநெறி சமத்துவமென்று
     சமயமுற சமமாக சமகாலத்து சமயகப்பதிவே.

சமயமாக சமத்துவநெறி சமயபற்றான சமநெறி
     சமமென சமயக்கரு சமமுறவேண்டி சமயகத்தர்
சமயக் காலஅளவில் சமயநேர தளத்தில் சமயகருத்தில்
     சமயத்துருவ சமயத்தை பற்றிய நெறியர்.

நெறியறக் கோட்பாடு காலந்தோறும் பின்பற்ற
         நெறியாளரென அச்சமய காலக் கடவுளர்
நெறியாளுகை இறையனாக அச்சமய போதகர்
     நெறிபோற்ற தரணியில் பின்பற்றும் இறைவனார்.

இறைவன் இயற்கை ஆற்றலில் இயங்கும்
     பறை சாற்றி வழிபாடு செய்வது
உறை யிட்ட உள்ளீடு விளக்கம்
      மறை பொருள் போக்கே எங்கும்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

%d bloggers like this: