முன்னம் மொழி முன்னொலி காலம்

முன்னம் மொழி முன்னொலி காலம்

முன்னம் மொழி
முன்னொலி காலம்.


முன்னம் ஒலி கூறும் மொழி
பன்மை முன்னிலை தன்மை உடையது
இன்மை இல்லா ஒலிப்பின் இனிமை
என்றும் ஒலிக் கோப்புகளின் முறைமை.

முறைமை பழக்கம் பயிற்சி நிலையில்
பறை சாற்றியே வழக்கம் பெற்றது
இறை அருள் பெற்ற அவை
மறை பொருள் கொண்ட விளக்கம்.

விளிம்பு நிலை மக்கள் பற்றி
அளிக்கும் வகை தொடர்பு படிவப்பதிவு
வெளிப்புற உருவச் சேர்க்கை இறைமை
உளி கொண்ட செதுக்கிய சிற்பகலை.

சிற்பம் ஓவியம் கட்டிடக்கலை கோவில்
நிற்பது நடப்பது பறப்பதன் தோற்றம்
கற்பதில் கேட்பதன் கருதுகோள் பொருள்
விற்பன்னர் கையில் சொற்களின் காலமோ!

உயிரணு உணவில் பற்றிடும் உயரிய உயிரி உண்ட உணவது.

உயிரணு உணவில் பற்றிடும் உயரிய
உயிரி உண்ட உணவது.

உயிரணு உயிரி மெய்க்கருவுயிரி இனம்
உயிரணுவின் கருக்கள் உயிர் இனமே
உயிரின இருசமச்சீர் மெய் உயிரியல்
ஆயிரு சமச்சீர் முதுகு முழுத் துணையே.

துணை விலகியுரு சம குறிமெய்யியல்
அணை கட்டிய இருபாகத் தொகுப்பு
பிணைய உயிரிய கருவுயிரி பண்பு
இணைவது தன்னினத் தாயனை தொடரனை.

தொடரனை இழையம் கடலின பாசிகள்
வடதிசை தென்திசை காந்தப் புணர்ச்சி
தடம் பதித்த மேல் பரப்பிடம்
கடக்கும் பாசிபூச்சி மேடுதள நிலம்.

நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு
பலம் பெறும் வாய்ப்பு உண்டு
நலம் தரும் உணவு வரம்பு
விலகி பற்றிடும் உயிரின சதை.

அகத்துளி அணி ஆற்றும் ஆளும்

அகத்துளி அணி
ஆற்றும் ஆளும்.

பெரும் பங்கு பேசும் பாவினம்
    பொருநர் ஒப்புதல் ஒன்றிய பகுதி
விரும்பி வளரும் அகத்துளி அணி   பொருள் விளங்கி
ஆற்றும் சொல்
     
சொல் விளங்கும் முறைமை பொதுநிலை
      பல்பொருள் அங்கம் பொருந்தும்
கல்லும் மண்ணும் நீரும் நெருப்பும்
     வல்லமை கொண்ட இலக்கின் அசைவு.

அசைவும் நிலைக்கும் திறம்பட கலக்கும்
      இசை இயற்கை சைகை இயலும்
பசை பற்றும் சைகை தாயம் (வாய்ப்பு)
      ஆசை‌ பேரலை பொருளினில் பெருகும்

பெருகும் கைவண்(தானம்)
வயல் வெள்ளாமை
      வருவாய் வளம் பெருகும் ஊடக‌ப் பயிர்த்தொழில் ஊரில் பலர்
     விரும்பிய வளர்ப்பு வயல்வெளி சூழல்.

தத்தம் இதழ் தமிழ் அக புற இலக்கு.

தத்தம் இதழ் மொழி
( ‘த’+த்த+’மி+’த’+ழ்’ )+ (மொழி)
தமிழகபுற இலக்கு.
(தமிழ்+அக+புற+இலக்கு).,

தம் இதழில் தமிழ் ஊறும்
அம் மொழி அகத்தில் நின்று
உம் இதழ் செல் சொல்லும்
ஆம் தமிழ் மொழி என்று .

என்றும் நம் மொழி வரையறை
நன்று கற்றிடும் நாவிதழ் விளங்கும்
அன்று சொல்லிய வகைகூறும் கணியனார்
ஆன்றோர் மொழி சான்றோர் வாக்கு.

வாக்கு வாழும் மக்கள் தொகை
நாக்கு பயிலும் பயிற்சி மேலும்
காக்கும் தொல்பொருள்
ஆக்கம் தரும் வகை மொழியியல்.

மொழியில் உள்ளம் உள்ளது தம்மிதழ்.
வழிகாட்டும் மூலத் தொடரே தொடர்பு
எழில் கொஞ்சும் காட்சி அகம்
ஊழி மாற்றம் கண்டோர் கேட்பதே நிலவியல்.

நிலவியல் தோற்றம் மாறும் நிகழ்வு
நிலவும் நிலமும் பொழுதும் போகும்சுற்று
பலவும் நிகழும் உண்மை காலநேரம்
மூலப்பொருள் குழுமம் நிற்றலே தாய்மொழி.

விண்ணாற்றல் வரம்பு மண்ணாற்றல் பாதை.

விண்ணாற்றல் வரம்பு
மண்ணாற்றல் பாதை.

பருவ கால வசிப்பில் வியப்பு
துருவ பனி உருகும் நிலைப்பு
மருவிய பருவ மழை நீர்வரம்பு
துருவிய ஆய்வு களம் கருவி.

கருவி மூல விண்வெளி பாதை
உருவ மிலாத நீர்த்தேக்க தூரம்
அருவி போல் தெறிக்கும் துள்ளல்
சருகும் மயங்கி இருக்கும் தருணம்

தருவி பாய்ந்து கூடும் ஓட்டம்
வரும் வழித் தடையும் உறவு
ஒரு வடிகால் திட்டம் தீட்டும்
பருகும் நீர்த்தடாகம் பந்த பாசம்.

பாசமழை உயிரின வாயில் வாய்ப்பு
நேச‌ கொடி படரும் கூடம்
வசந்த மலர்கள் விரியும் தன்மை
மோச மின்றிய மின்மாற்றும் விண்ணாற்றல்.

விண்வழி உந்து இலக்கு இயக்கி
மண்வழி வளப் பாத்தி கட்டும்
கண்விழி கண்டு மகிழும் வண்ணம்
உண்ண வழிகாட்டும் உயிர்த் தொடர்.

20 இலட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனிதகுழு புதிய குலமாக

20‌ இலட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
“புதிய குலமாக”
எனலாம்.

பு-து தி-றன் ய-தார்த்த

கு-ணத்தை
ல-ட்சியமாக
மா-னிடபண்புடன்
க-டக்கிறது.”

ஆரம்பகால அறிவுசார்பு நிலைக்குழு (ஹோமோ எரெக்டஸ்), தற்கால மனிதர்களின் நேரடி மூதாதையர், தென்கிழக்கு உதயநாடுகளின் மனிதகுழுவுடன் (ஆஸ்ட்ராலோபிதேகஸுடன்) இணைந்து – விசையுடன் அழிந்து, பின் உயரிய மனித முதன்மைகுழு(பரந்த்ரோபஸ்) (தென்னாப்பிரிக்கா)
பின்னர் மெதுவாக முதிர்ச்சியுடன், விரிவாக்கப்பட்ட மூளை மற்றும் சிறிய பற்கள் உடையதாக இருக்கும் நிலையாகிறது.


தென்கிழக்கு உதயநாடுகளின் மனிதகுழுவும்
(ஆஸ்ட்ராலோபிதேகஸ்) மற்றும் மனிதமுதன்மைகுழு (பரந்த்ரோபஸ்) இடையே உள்ள அடிப்படை வேறுபாடு என்னவென்றால், மனித முதன்மை குழு மிகவும் வலுவானதாகவும் தென்கிழக்கு உதயநாடுகளின் மனிதகுழு மிகவும் அழகாக இருந்தன என பதிந்து உள்ளனர்


மேலும், தென்கிழக்கு உதயநாடுகளின் (ஆஸ்ட்ராலோபிதேகஸ்) முன்னோக்கிச் சுட்டிக்காட்டிய ஒரு பெரிய கால்விரல், வலுவான குதிகால் தாக்குதல் மற்றும் வலுவான கால்களை கொண்டிருந்தாலும், முதன்மைகுழுவினர்கள் (பரந்த்ரோபஸ்) அம்பு போன்ற முகடுகளைக் கொண்டிருந்தனர், என பதிந்து உள்ளனர்.

முன்னதாக, விஞ்ஞானிகள் மனித படிமலர்ச்சி நிலையை ஒரு ஒற்றை தலைமுறையாகவே கருதினர்.

அங்குமிங்கும் ஆரம்பகால மனிதர்களின் மூதாதையருக்கு முன்பும் இருந்து உள்ளனர்.

இந்த இனங்கள் இணைந்து இருப்பதற்கான சான்றுகள் தற்கால மனிதர்களுக்கு வழிவகுக்கும் படிமலர்ச்சி பாதைகளில் ஒன்றுடன் ஒன்று இருப்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

எனவே, இந்த ஆய்வு மனிதகுலத்திற்கு நேரடி மூதாதையர்களின் புதிய தொகுப்பைத் திறக்கிறது.
—————
பெயர் என்று ஒலிக்கும் முறை
உயர் திணை திறன் பெரும்நிலை
நயம்பட உரைத்து பலரின் அழைப்பின
உயரக உறுப்பு தொடர் மொழியாம்.

மொழித் தொடர் ஓரிட மனிதநிலை
வழிவழி வந்த பழக்கம் வழக்கம்
ஆழிசூழ் உலகு தழுவிய நிலையில்
கழித்து கூட்டிய பொதுக்குல பாலினம்.

பாலினத் தீவுகள் தனித்தநில அமைவிடம்
கலித்தொகை பரிபாடல் நெய்தல் பாலை நிலைப்பாடும்
சலிப்பு இன்றி தொகுத்து இலக்கியம்.


இலக்கிய பாட்டு பலவும் தொடர்பண்
பலரும் வகுத்த இலக்கத்தில் மெய்யியல்பு
கலந்து உறவாடி ஒன்றன்பால் பலவின்பால்
வலது இடது பகுதி படிமலர்ச்சி.

நுண்பொருள் நெல் உண்பொருள் அடிசில்(சோறு).,

நுண்பொருள் நெல்

நுண்பொருள் நெல்
உண்பொருள் அடிசில்(சோறு).

அடிசில் ஆக்கும் சோறு மசித்து
     இடித்து புடைத்து துவைஅடிசில் துவையல்
அடிதொழுது வணங்கும் அடியார்க்கு உணவு
    வடிச்சு வடித்த உண்ணும் சோறு.

சோறும் குழம்பும் தாளித்த ஓசையும்
      ஊறும் நீர் சேர்த்து குழைத்து
நறுமணம் வீசும் காற்று புரவலரும்
     பொறுத்து இருந்து விருந்து உண்பர்.

உண்விருந்து கண்ட தட்டு  நிறைவை
        வெண்சோறு சோற்று அமலை(ஆக்குதலை) வியப்பர்
கண்பட வளரும் கறிகாய் கனிகள்
       விண்மழை பொழியும் நுண்பொருள் வெளிப்படும்.

வெளிவரும் நெற்கதிர் அறுவடை நெல்
    அளிக்கும் அரிசி பொரியல் அவியல்
தளிரில் வளரும் செடி கொடி
    களிப்புடன் புழங்கும் மொழி பழகுவோம்.

பாவின மொழி

பாவின மொழி
நாவின் சீரடி

‘பா’வில் தோன்றும் இலக்கு முறை
‘ஆ’வில் ஒலிக்கும் குரல் அசை
‘நா’வில் சொல்லும் சீரடி செய்யுள்
‘யா’வில் நம் மொழிவடிவ யாப்பு.

யாப்பு அணி இலக்கண முறைமை
ஒப்புமை அசை அச்சொல்லின சைகை
ஒப்பிய எழுத்துரு உறுப்பின பிணைப்பு
ஒப்பீட்டு சொற்றொடர் வகை குறியீடு.

குறியீடு அக்கண புரிதலே இலக்கணம்
குறிப்பில் வழங்கும் நிகழ்வே மூலம்
குறித்த பதிவு பகிர்வு நிரல்
நெறிமுறை அடி சீர்வகை குறில்நெடில்

குறளடி சிந்தடி நேரடி நெடிலடி
பிறவகை யாப்பொளி கட்டளை வடிவம்
பிறப்பு இயல் எழுத்துரு பெறும்
அறம் பொருள் விளக்கிய மரபணு.

மரபணு நூற்பா மொழி முன்னிலக்கணம்
தரவு பரிமாற்ற பதிவு முறை
நரம்பியல் முயற்சி மொழி வகை
சீரடி ஓரடி பாவகை எதுகை மோனை.

களப்பணி ஆற்றிடும் உள்ளக மெய்யியல்.

களப்பணி ஆற்றிடும் உள்ளக மெய்யியல்.

காய்கனி பழம் செடிகொடி மரம்
நோய்பலவினைத் தீர்க்கும் மருந்து

தாய் தந்தையர் பழக்கவழக்கம் நிரல்நிறை
வாய்ப்பு வளரும் தன்மை நாடும்.

நாடும் அகம் புறம் உள்ளமைவு
தேடும் சொற்பொருள் சார்பும் அமைதி
பாடும் பாடல் பாவினத் தொடர்பு
ஓடும் குருதி வேகம் நாடித்துடிப்பு.

நாடிச் செல்லும் உடைமை அரும்பும்
ஊடிச்சென்று உட்புகும் மாற்றம் புரதம்
ஓடிச்சென்ற புதுப்புது ரகத் தசை
வாடிக்கை ஆளுமை விகித வளர்ச்சி.

வளரும் வளர்சிதைத் தேற்றம் கொள்வினை
தளத்தில் பரந்த உறுப்பின கருப்பொருள்
களப்பணி ஆற்றிடும் உள்ளக உறுப்பினம்
மளமளவென்று
பற்றிடும் பகிர்ந்திடும் மெய்யியல்.

நிலைக்கருவிலி பயணம்

நிலைக்கருவினம்
புவிநிலை படிமலர்ச்சி.

நிலைக் கருவின நுண்ணக கருவினம்
வலைச் செயலி ஒற்றை செல்லினம்
இலைமறை அறிவியல் உயிரின பயணம்
தொலைதூர ஊடக மரபுபொறியியல் அறிவு.

அறிவு மூலத் தொழில்நுட்ப நுணுக்கம்
ஊறிய உயிர்ப் பிணைப்பு ஒட்டுணைவு
கறிகாய் வரை பயிர்த் தொழில்
பறித்து உண்ணும் வரை நிலைப்பு.

நிலைய பகுதி குறியீட்டு தகவல்
கலை இலக்கிய பண்பாட்டு இலக்கு
தலைமை செயலக மனித இனப்பழக்கம்
வலைய கற்கும்குழு தொடர் கற்றல்நிலை.

கற்றல் நிலைப்பாடு தன்னிலைத் தொடர்
பற்றி பயன்படுத்தும் வகை படிமலர்ச்சி
வற்றிய புவிநிலை தொடர் மழைப்பொழிவு
ஊற்றுநீர் பயிர்
வளர்முறை ஆற்றல்.

%d bloggers like this: