CODE DEPENDENT- by MADHUMITA MURUGIAH – Book Review in Tamil-குறியீடு சார்ந்தது

குறியீடு சார்ந்தது (கு-சா ) Code Dependent- CD –
எனும் நூல் மறு பார்வை –
மதுமிதா முருகையா –

குறியீடு உயிரின உட்கரு தாயனை(DNA)
குறியீட்டுத் தொடரில் ஆறனை(RNA).

2024 ம் ஆண்டு பெண்களுக்கான  புனைக்கதை இல்லாத நூலுக்கு (Non fiction) பட்டியலிடப்பட்டு உள்ளது‌ .

பிபிசி கலாச்சாரம் பதிவு –
2024 இல் – மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட புத்தகங்களில் ஒன்று –
ஒன்பது இயல்பான மக்கள் குழுக்களின் தொகுப்பினை வழங்கி உள்ளார்.
இந்நூல்  உலகில் குழுக்களாக வாழும் மக்களிடையே எவ்வாறு அறிவும் உணர்வும் ஏற்படுத்துகிறது என  குறிப்பிடுகிறார்.
படைப்பாற்றலின் குறியீடு நூலாசிரியர் – Marcus du Sautoy- இந்நூல் குறித்து இவ்வாறு பதிந்து உள்ளார்.
“மதுமிதா Financial Times
ஆசிரியர் – இயல்பான மக்களின் வாழ்க்கையினை எவ்வாறு செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப கட்டமைப்பு, ஒவ்வொரு தனிமனிதனை, சமுதாயத்தை , தனிமனித முகமை(Agency) , ஆற்றல் மிகு குறைபாடுகளை ஏற்படுத்துகிறது” என இந்நூலினை பற்றி குறிப்பிட்டு உள்ளார்.

தலைப்பு:

“உங்கள் வாழ்வுமுறை, உங்கள் உடலமைப்பு,
உங்கள் குறியீடு,
உங்கள் உடல்நலம்,  உங்கள் விடுதலை,
உங்கள் காப்பு வலை, உங்கள் முனைப்பு, உங்கள் உரிமைகள், உங்கள் வருங்காலம், உங்களின் மக்கள் திரள் “
என
பத்து தலைப்புகளில்
பதிந்து உள்ளார்.
“செயற்கை நுண்ணறிவின் நிழலில் வாழ்வது.”
எவ்வாறு காலந்தோறும் உதவுகிறது எனலாம்.

நார்மா சால்டா என்ற ஆன்ட்ஸ் என்ற மலையடிவாரத்தில், வடமேற்கு அர்ஜென்டினாவில் முட்புதர்கள் அடங்கிய மோசமான நிலையில் உள்ள இடத்தில் பெரும்பாலும் வசிப்பிடமாகவும் கொண்டவர் ஆவார். அவள் அங்குமிங்கும் வசிக்கும் சமுதாயத்தில் மக்களுக்கு அரசின் சார்பில் வேண்டிய உதவி செய்து வருகிறார். அவர்களுக்கு தேவையான படுக்கை, மற்றும் மயானத்திற்கு உண்டான ஏற்பாடு செய்து வருகிறார்.

என
இந்த நூலாசிரியர் மதுமிதா கூறுகிறார் .
தரவு எனும் சொல்
தொல்காப்பியம் செய்யுள் இயலில்
1382,
“இடைநிலைப்பாட்டே தரவு, போக்கு அடை என நடை நவின்று ஒழுகும் ஒன்று என மொழிப “

1384,
இடைநிலைப்பாட்டே ,
தரவு அகப்பட்ட மரபினது என்ப

1397,
தரவு இன்று ஆகித் தாழிசை பெற்றும் .

வல்லமை மிகும் தரவேற்றச் செயல்
சொல்லின் தரவிறக்க உயிர்ப்பு.

தரவுகள் அடங்கும் பல நிலை
      வரவுகள் நிறையும் ஆற்றல் திறன்
ஆரம்ப காலக் பலநிலைக் குறியீடு
      பரப்பும் பரப்பளவு எல்லை உண்டோ!

உண்டாகும் நன்மைகள் தரும் விளக்கம்
      பண்பாட்டு நிகழ்வு தரவை வழங்கும்
ஆண்டாண்டு காலமாக இருப்பதன் தொடர்
       விண்வெளித் தொடர்பு ஞானம் கல்வி.

கல்வித் தரத்தில்
உயர்வு பெறும்
      நில் கவனி செல் எனும்
இல்லம் தாய் தந்தை கருப்பொருள்கள்
      வல்லமை மிகும் தரவேற்ற செயல்பாடு.

செயல் புரியும் தாயனை ஆறனை
     உயர்வு தாழ்வு நிலை நிறைகுடம்
வயலில் விளையும் பயிர்த்தொழில் முறை
      அயராது உழைப்பின்  தரவிறக்க உயிர்ப்பு.
—————————————
தரவு-வாழ்வின் நிலைக் கண்ணாடி
  நிரவு-(சமனாக்குதல்) உயிரணு நுண்ணிழை வாய்ப்பு
வரவு-நலம் தரும் வகை
  இரவு பகல் தொடர் பரவல்

பரவும் தன்மை உயர்வு தளம்
   சரவு(வயலின்ஒரு பகுதி) பல நிலைகளில் உயிர்ப்பு
கரவு(ஏய்ப்பு) கண்ட காட்சி தொகுப்பு
    உரவு(வலிமை) சமுதாய பார்வை கொள்.

Code Dependent- CD – குறியீடு சார்ந்தது (கு-சா )
எனும் நூல் மறு பார்வை –
மதுமிதா முருகையா –

குறியீடு உயிரின உட்கரு தாயனை(DNA)
குறியீட்டுத் தொடரில் ஆறனை(RNA).

2024 ம் ஆண்டு பெண்களுக்கான  புனைக்கதை இல்லாத நூலுக்கு (Non fiction) பட்டியலிடப்பட்டு உள்ளது‌ .

பிபிசி கலாச்சாரம் பதிவு –
2024 இல் – மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட புத்தகங்களில் ஒன்று –
ஒன்பது இயல்பான மக்கள் குழுக்களின் தொகுப்பினை வழங்கி உள்ளார்.
இந்நூல்  உலகில் குழுக்களாக வாழும் மக்களிடையே எவ்வாறு அறிவும் உணர்வும் ஏற்படுத்துகிறது என  குறிப்பிடுகிறார்.
படைப்பாற்றலின் குறியீடு நூலாசிரியர் – Marcus du Sautoy- இந்நூல் குறித்து இவ்வாறு பதிந்து உள்ளார்.
“மதுமிதா Financial Times
ஆசிரியர் – இயல்பான மக்களின் வாழ்க்கையினை எவ்வாறு செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப கட்டமைப்பு, ஒவ்வொரு தனிமனிதனை, சமுதாயத்தை , தனிமனித முகமை(Agency) , ஆற்றல் மிகு குறைபாடுகளை ஏற்படுத்துகிறது” என இந்நூலினை பற்றி குறிப்பிட்டு உள்ளார்.

தலைப்பு:

“உங்கள் வாழ்வுமுறை, உங்கள் உடலமைப்பு,
உங்கள் குறியீடு,
உங்கள் உடல்நலம்,  உங்கள் விடுதலை,
உங்கள் காப்பு வலை, உங்கள் முனைப்பு, உங்கள் உரிமைகள், உங்கள் வருங்காலம், உங்களின் மக்கள் திரள் “
என
பத்து தலைப்புகளில்
பதிந்து உள்ளார்.
“செயற்கை நுண்ணறிவின் நிழலில் வாழ்வது.”
எவ்வாறு காலந்தோறும் உதவுகிறது எனலாம்.

நார்மா சால்டா என்ற ஆன்ட்ஸ் என்ற மலையடிவாரத்தில், வடமேற்கு அர்ஜென்டினாவில் முட்புதர்கள் அடங்கிய மோசமான நிலையில் உள்ள இடத்தில் பெரும்பாலும் வசிப்பிடமாகவும் கொண்டவர் ஆவார். அவள் அங்குமிங்கும் வசிக்கும் சமுதாயத்தில் மக்களுக்கு அரசின் சார்பில் வேண்டிய உதவி செய்து வருகிறார். அவர்களுக்கு தேவையான படுக்கை, மற்றும் மயானத்திற்கு உண்டான ஏற்பாடு செய்து வருகிறார்.

என
இந்த நூலாசிரியர் மதுமிதா கூறுகிறார் .
தரவு எனும் சொல்
தொல்காப்பியம் செய்யுள் இயலில்
1382,
“இடைநிலைப்பாட்டே தரவு, போக்கு அடை என நடை நவின்று ஒழுகும் ஒன்று என மொழிப “

1384,
இடைநிலைப்பாட்டே ,
தரவு அகப்பட்ட மரபினது என்ப

1397,
தரவு இன்று ஆகித் தாழிசை பெற்றும் .

வல்லமை மிகும் தரவேற்றச் செயல்
சொல்லின் தரவிறக்க உயிர்ப்பு.

தரவுகள் அடங்கும் பல நிலை
      வரவுகள் நிறையும் ஆற்றல் திறன்
ஆரம்ப காலக் பலநிலைக் குறியீடு
      பரப்பும் பரப்பளவு எல்லை உண்டோ!

உண்டாகும் நன்மைகள் தரும் விளக்கம்
      பண்பாட்டு நிகழ்வு தரவை வழங்கும்
ஆண்டாண்டு காலமாக இருப்பதன் தொடர்
       விண்வெளித் தொடர்பு ஞானம் கல்வி.

கல்வித் தரத்தில்
உயர்வு பெறும்
      நில் கவனி செல் எனும்
இல்லம் தாய் தந்தை கருப்பொருள்கள்
      வல்லமை மிகும் தரவேற்ற செயல்பாடு.

செயல் புரியும் தாயனை ஆறனை
     உயர்வு தாழ்வு நிலை நிறைகுடம்
வயலில் விளையும் பயிர்த்தொழில் முறை
      அயராது உழைப்பின்  தரவிறக்க உயிர்ப்பு.
—————————————
தரவு-வாழ்வின் நிலைக் கண்ணாடி
  நிரவு-(சமனாக்குதல்) உயிரணு நுண்ணிழை வாய்ப்பு
வரவு-நலம் தரும் வகை
  இரவு பகல் தொடர் பரவல்

பரவும் தன்மை உயர்வு தளம்
   சரவு(வயலின்ஒரு பகுதி) பல நிலைகளில் உயிர்ப்பு
கரவு(ஏய்ப்பு) கண்ட காட்சி தொகுப்பு
    உரவு(வலிமை) சமுதாய பார்வை கொள்.

தடம் காட்டும் புவியடி சறுக்கு

தடம் காட்டும் புவியடி சறுக்கு.

தடம் காட்டும் புவியடி சறுக்கு.

படிக்கும் போது படிவம் அறிவோம்
துடிக்கும் நெஞ்சம் சுற்றும் சுற்றுலா
தடிக்கும் உருவம் மாறும் மெய்யியல்
இடிக்கும் நேரம் மின்னல் ஒளி.

ஒளிரும் மூலம்
ஒளிக்கீற்று படமே
பளிச்சிடும் பகல் தொடர் பரவல்
வெளி இணைப்புகளில் விண்வெளித் தொடர்
எளிதில் விளங்கும் படிவமே படிமலர்ச்சி.

படிமலர்ச்சி வரலாற்று வரையறை போக்கு
இடிதாங்கி கண்டுபிடிப்பு தள்ளிப்போடும் மின்னொளி
அடிஅடியாய் நகரும் புவியியல் அடி
வடிவமைப்பு கண்ட கண்டம் துண்டம்.

துண்டம் நிகழ்வில் கலக்கும் பருப்பொருள்
பண்டம் பண்டகப் பொருளாய் வளர்ச்சி
அண்டம் பற்றும் பரவல் பாலகவீதி
பிண்டம் பிணைப்பு உயிரணுத் தாயனை.

தாயனை தாய்மை ஆற்றலில் ஆறனை
இயற்கை அலை அலையாய் படிமலரும்
வயலில் வாழும் முறை அறிமுகம்
வயிறு உணரும் மனிதயினத் தேடல்.

தேடல் முடிவுகள் குறியீடு சான்று
ஆடல் பாடல்களில் வளமே கலைகள்
இடம் சார்ந்த உட்கரு உயிரினம்
பாடம் படித்தோம் புவியடி சறுக்கு .

சறுக்கு நிலை நிறைவிட மாற்றம்
ஆறு ஏரிகள் கடலடி எரிமலை
மாறுதல் என்பதை தடங்காட்டுவதே நிலம்
உறுப்பு நாடுகளின் உரிமை உண்டு.

உண்டு உயிர்த்து வசிக்கும் மாநிலம்
துண்டாக மாற்றும் நில அதிர்வு
ஆண்டு தோறும் நடைமுறை வாழ்வியல்
கண்ட மாறுதலே படிப்பினைத் தொடர்.

தடம் காட்டும் புவியடி சறுக்கு

தடம் காட்டும் புவியடி சறுக்கு.

தடம் காட்டும் புவியடி சறுக்கு.

படிக்கும் போது படிவம் அறிவோம்
துடிக்கும் நெஞ்சம் சுற்றும் சுற்றுலா
தடிக்கும் உருவம் மாறும் மெய்யியல்
இடிக்கும் நேரம் மின்னல் ஒளி.

ஒளிரும் மூலம்
ஒளிக்கீற்று படமே
பளிச்சிடும் பகல் தொடர் பரவல்
வெளி இணைப்புகளில் விண்வெளித் தொடர்
எளிதில் விளங்கும் படிவமே படிமலர்ச்சி.

படிமலர்ச்சி வரலாற்று வரையறை போக்கு
இடிதாங்கி கண்டுபிடிப்பு தள்ளிப்போடும் மின்னொளி
அடிஅடியாய் நகரும் புவியியல் அடி
வடிவமைப்பு கண்ட கண்டம் துண்டம்.

துண்டம் நிகழ்வில் கலக்கும் பருப்பொருள்
பண்டம் பண்டகப் பொருளாய் வளர்ச்சி
அண்டம் பற்றும் பரவல் பாலகவீதி
பிண்டம் பிணைப்பு உயிரணுத் தாயனை.

தாயனை தாய்மை ஆற்றலில் ஆறனை
இயற்கை அலை அலையாய் படிமலரும்
வயலில் வாழும் முறை அறிமுகம்
வயிறு உணரும் மனிதயினத் தேடல்.

தேடல் முடிவுகள் குறியீடு சான்று
ஆடல் பாடல்களில் வளமே கலைகள்
இடம் சார்ந்த உட்கரு உயிரினம்
பாடம் படித்தோம் புவியடி சறுக்கு .

சறுக்கு நிலை நிறைவிட மாற்றம்
ஆறு ஏரிகள் கடலடி எரிமலை
மாறுதல் என்பதை தடங்காட்டுவதே நிலம்
உறுப்பு நாடுகளின் உரிமை உண்டு.

உண்டு உயிர்த்து வசிக்கும் மாநிலம்
துண்டாக மாற்றும் நில அதிர்வு
ஆண்டு தோறும் நடைமுறை வாழ்வியல்
கண்ட மாறுதலே படிப்பினைத் தொடர்.

தடம் காட்டும் புவியடி சறுக்கு

தடம் காட்டும் புவியடி சறுக்கு.

தடம் காட்டும் புவியடி சறுக்கு.

படிக்கும் போது படிவம் அறிவோம்
துடிக்கும் நெஞ்சம் சுற்றும் சுற்றுலா
தடிக்கும் உருவம் மாறும் மெய்யியல்
இடிக்கும் நேரம் மின்னல் ஒளி.

ஒளிரும் மூலம்
ஒளிக்கீற்று படமே
பளிச்சிடும் பகல் தொடர் பரவல்
வெளி இணைப்புகளில் விண்வெளித் தொடர்
எளிதில் விளங்கும் படிவமே படிமலர்ச்சி.

படிமலர்ச்சி வரலாற்று வரையறை போக்கு
இடிதாங்கி கண்டுபிடிப்பு தள்ளிப்போடும் மின்னொளி
அடிஅடியாய் நகரும் புவியியல் அடி
வடிவமைப்பு கண்ட கண்டம் துண்டம்.

துண்டம் நிகழ்வில் கலக்கும் பருப்பொருள்
பண்டம் பண்டகப் பொருளாய் வளர்ச்சி
அண்டம் பற்றும் பரவல் பாலகவீதி
பிண்டம் பிணைப்பு உயிரணுத் தாயனை.

தாயனை தாய்மை ஆற்றலில் ஆறனை
இயற்கை அலை அலையாய் படிமலரும்
வயலில் வாழும் முறை அறிமுகம்
வயிறு உணரும் மனிதயினத் தேடல்.

தேடல் முடிவுகள் குறியீடு சான்று
ஆடல் பாடல்களில் வளமே கலைகள்
இடம் சார்ந்த உட்கரு உயிரினம்
பாடம் படித்தோம் புவியடி சறுக்கு .

சறுக்கு நிலை நிறைவிட மாற்றம்
ஆறு ஏரிகள் கடலடி எரிமலை
மாறுதல் என்பதை தடங்காட்டுவதே நிலம்
உறுப்பு நாடுகளின் உரிமை உண்டு.

உண்டு உயிர்த்து வசிக்கும் மாநிலம்
துண்டாக மாற்றும் நில அதிர்வு
ஆண்டு தோறும் நடைமுறை வாழ்வியல்
கண்ட மாறுதலே படிப்பினைத் தொடர்.

தடம் காட்டும் புவியடி சறுக்கு.

தடம் காட்டும் புவியடி சறுக்கு.

படிக்கும் போது படிவம் அறிவோம்
துடிக்கும் நெஞ்சம் சுற்றும் சுற்றுலா
தடிக்கும் உருவம் மாறும் மெய்யியல்
இடிக்கும் நேரம் மின்னல் ஒளி.

ஒளிரும் மூலம்
ஒளிக்கீற்று படமே
பளிச்சிடும் பகல் தொடர் பரவல்
வெளி இணைப்புகளில் விண்வெளித் தொடர்
எளிதில் விளங்கும் படிவமே படிமலர்ச்சி.

படிமலர்ச்சி வரலாற்று வரையறை போக்கு
இடிதாங்கி கண்டுபிடிப்பு தள்ளிப்போடும் மின்னொளி
அடிஅடியாய் நகரும் புவியியல் அடி
வடிவமைப்பு கண்ட கண்டம் துண்டம்.

துண்டம் நிகழ்வில் கலக்கும் பருப்பொருள்
பண்டம் பண்டகப் பொருளாய் வளர்ச்சி
அண்டம் பற்றும் பரவல் பாலகவீதி
பிண்டம் பிணைப்பு உயிரணுத் தாயனை.

தாயனை தாய்மை ஆற்றலில் ஆறனை
இயற்கை அலை அலையாய் படிமலரும்
வயலில் வாழும் முறை அறிமுகம்
வயிறு உணரும் மனிதயினத் தேடல்.

தேடல் முடிவுகள் குறியீடு சான்று
ஆடல் பாடல்களில் வளமே கலைகள்
இடம் சார்ந்த உட்கரு உயிரினம்
பாடம் படித்தோம் புவியடி சறுக்கு .

சறுக்கு நிலை நிறைவிட மாற்றம்
ஆறு ஏரிகள் கடலடி எரிமலை
மாறுதல் என்பதை தடங்காட்டுவதே நிலம்
உறுப்பு நாடுகளின் உரிமை உண்டு.

உண்டு உயிர்த்து வசிக்கும் மாநிலம்
துண்டாக மாற்றும் நில அதிர்வு
ஆண்டு தோறும் நடைமுறை வாழ்வியல்
கண்ட மாறுதலே படிப்பினைத் தொடர்.