திருக்குறளும் கணக்கியலும் :
பெறும் தகுதி யுடையோரை பற்று வை !
நற்செயல் புரிவோரை வரவு வை !! –
How Thirukural and Accounting with Existing Rules ?

Listen to the most recent episode of my podcast: 3. திருக்குறளும் கணக்கியலும் : பெறும் தகுதி யுடையோரை பற்று வை ! நற்செயல் புரிவோரை வரவு வை !! – https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/3————————e1kb3j4

3. திருக்குறளும் கணக்கியலும் பெறும் தகுதி யுடையோரை பற்று வை ! நற்செயல் புரிவோரை வரவு வை !! – How Thirukural and Accounting with Existing Rules ?

இசைத் தமிழ் 2 – குரல் ஒலியில் ஆளும்  பொருளும் நின்று பெருகும்.

Listen to the most recent episode of my podcast: இசைத் தமிழ் 2    –  குரல் ஒலியில் ஆளும்  பொருளும் நின்று பெருகும். https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/2——e1k6i3j

இசைத் தமிழ் 2 – குரல் ஒலியில் ஆளும்  பொருளும் நின்று பெருகும்.

மரபணு தாயனை (DNA) ஆறனை உயிர் தொடர் லுகா காவ்லி சபோர்சா ஆய்வு

Listen to the most recent episode of my podcast: மரபணு  தாயனை (DNA) ஆறனை உயிர் தொடர்                         லுகா  காவ்லி சபோர்சா https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/DNA-e1k32di

மரபணு தாயனை (DNA) ஆறனை உயிர் தொடர் லுகா காவ்லி சபோர்சா.

89 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விலங்குகள் செல் தோற்றம்

How the Thirukural and Accounting words interrelate with the value of our Day-to-day Life?

Listen to the most recent episode of my podcast: How the Thirukural and Accounting words interrelate with the  value of our Day-to-day Life? https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/How-the-Thirukural-and-Accounting-words-interrelate-with-the–value-of-our-Day-to-day-Life-e1jsek9

கம்பன் கழகம் காரைக்குடி 08 06 2022 நயம் தெரி மண்டபம் நிறைவுச் சுழலே புவி