தேவை சேவை

தேர்ந்த வைப்பகமே – தேவை;
சேர்ந்த வையகமே – சேவை.

மலை உள்ள நிலைத் தொடர்
அலை அலையாய் கடல் நீளம்
இலை தழை முளைக்கும் புவி
தலைமுறை தாங்கும் திறன் சிறப்பு.

சிறப்பு வரிசை வரையறை விளக்கும்
உறவு முறை கொள்ளும் வகை
பறந்து சென்று பற்றும் போற்றும்
ஆற அமர வைக்கும் இடம்.

இடம் பாலினத் தேர்வு மூலம்
உடம்படு மெய் ஞானம் பெறும்
கடந்த கால வரலாறு கூறும்
நடப்பு அமைவிடமாக தேடிய வீடு.

வீடு பேறுகள் கொண்ட ஊர்
நாடும் நகரமும் நகர்ந்த கோலம்.
ஆடு, மாடு சொத்தின் மதிப்பு
இடும் பழக்கப் பொறுப்பில் உண்டு.

உண்டு உயிர்த்து உற்று நோக்கு
பண்டு தொட்ட வையகப் பார்வைகொள்.
கண்டு புரியும் ஆற்றலே கல்வி
தொண்டு சேவை சேர்ப்பதே வையகம்.

ப, பா பாவினமாகும் நிலை அறிவோம்!

பா எனும் எழுத்துருக் கோள்
வா வெனக்கோடு கீழிறங்கும் புவி
தா என பதிக்கும் நிலம்
நா ஒலிப்பு மேல் எழும். ‘ |__| ‘

எழும்பட ‘ ப ‘ ஆவெனும் ‘ பா ‘
வாழும் பாரின் நம் நிலை
ஏழு சுழியம் ஆகும் கோடி
நாழி ஆகி விடும் பொழுது.

பொழுதும் பொறுப்பும் கடமையும் உரிமையுடன்
வாழுகின்ற மனித திறன் சேரும்
ஏழுமலை ஊரும் உறவும் தொடர்பும்
இழுக்கும் புவியீர்ப்பு விசையே யாற்றல்.

ஆற்றல் வாய்ப்பு உள்ள பாவினம்
காற்று சீரமைப்பு மூலம் படரும்
சுற்றும் சுடரே பாவின வகை
ஏற்றம் பிறக்கும் நாவிதழ் பாடல்.

பாடல் நாளும் ஒன்றிய ஓசை
நாட வேண்டிய கருத்து உணரும்
நாடறிய பதியும் பதிவுச் செயல்
உடல் உறுப்பின படிவத் தொடர்பு.

தொடர்பு பக்க அமைப்பு உருவகம்
படத்தை கொண்டு பேசும் மகிழும்
இடம் பெற்ற அளவு நிறைவு
தடம் பார்த்த நிலவாழ்வுத் துறை.

‘துறை’ ‘தாழிசை’ தனிச்சொல் பாவினம்
இறை இயற்கை பங்கில் பாக்கள்
உறை விடம் உண்ண உடை
முறைமை வழிமுறை ஒன்றே வகை.

ஆதி அந்தம் தொடுப்பு

.

ஆதி அந்தம் தொடுப்பு:


பருப்பொருள் கொண்ட பேரண்ட பேரணி
உருப்பொருள் உருப்பெற்று தரும் யாவும்
இருப்பொருளால் விளங்கும் நிலைப்பாட்டில் ஆற்றல்
கருப்பொருள் பற்றும் படரும் சுற்றும்.

சுற்றும் பல முறைப்படி வழங்க
உற்றப் பொருள் நிற்கும் வகை
ஆற்றும் தன்மை உடைமை நிலைமை
ஏற்றுக் கொள்ள முடிந்தவை ஊரும்.

ஊரும் ஊடகங்கள் மூலம் பல
இருப்பு வைப்பு நிலையில் எழுச்சி
பாரும் சுழலும் செயல் இயக்கம்
ஒரு முறையில் தானே சிறக்கும்.

சிறப்பு சேர்த்து பிடித்த அழுத்தம்
ஆற அமர முடிச்சு போடும்
மாறாத மாற்றம் தோற்றம் மாற்றமே
ஏறாமல் இறங்காமல் இயக்கும் விசை.

விசை வரிசை நிலைத்து நிற்க
பசை வடிவ அமைப்பு நிலைப்பு
இசை தரும் இயற்கை சைகை
ஓசை யெழும் ஆக்கம் வேதியியல்.

வேதியியல் பொருட்கள் அனைத்தும் நிகழ்வு
கதிர் வீச்சு சுழல் பந்து
இதில் ஒவ்வொன்றும் சுற்றும் முற்றுகை
ஆதி அந்தம் தொடும் தொடுப்பு.

சொல் தமிழ்! சொல் கோடி – காதொலி

சொல் தமிழ் சொல் கோடி

வானாகி மண்ணாகி புல்லாகி மரமாக
        ஊனாக உயிராக நேசித்த தம்மிதழை
தானாக முன்வந்து தொடர்புக் கொண்டார்
     தானே சிறப்பு கண்டோர்; பெற்றார்.

புதுவை சுப்புரத்தினம் சுப்பையாவின் பாவினம்
     ஏதுவாய் கவிதையில் பதிவில் பாட்டைமைத்து
தூது விடு தத்தை தமிழ்
      காது குளிர கேட்கும் நற்றமிழ்.

நற்றமிழ் வல்லமை நெஞ்சில் நிற்கும்
     பற்றும் மொழி சொல்லும் அளவு
ஏற்றத் தமிழ் அறிந்து கொள்வகை
      ஏற்றுக் கொள்; தொடர் தமிழறிவு.

தமிழறிவு உள்ளத்தார்; வெளிநாட்டிலும் தொடர்ந்தார்
       தமிழ்ச் சொல்லில் பயிலக இயக்கம்
தமிழ் வரலாற்று நிலமெங்கும் பரவட்டும்
தமிழ்நாடுத் தன்னகத்து மொழி தானெங்கே?

மோனை உயிரெழுத்து பா


அந்நாள் முதலே, சுழலும் புவி
ஆதி மனிதருள் அனைவரின் மரபணு.
இந்நாள் நமது இனிதான அமைப்பு
ஈந்தோர் தொகுப்பின் மூலச் சேர்க்கை.

உண்மை கண்டோர், மேலும் சொல்வர்.
ஊரார் வாழ்த்தும் உயரிய பாங்கும்
என்றும் அன்புடன் கூறுவதே நிலைக்கும்.
ஏனென்று கேட்பதும், அறியும் வழி.

ஐக்கிய முறைப்படி வழங்க இசைவோம்
ஒன்றியதே உயிரிய புவிசார் சுற்று
ஓராயிரம் ஆண்டும் கணிப்பு முறை.
ஔவை வரிகளில் கற்போம்! வாழ்வோம் !!

அஃதே நிலை ஆளும் பண்பாடு.

மோனை உயிரெழுத்து பா

Listen to “மோனை உயிரெழுத்து பா” https://open.spotify.com/episode/2eqM5qzFqmXcP6G6f9OILa?si=Xax6PnlsTNGDO3Digh_HSQ

“குருதி ஓட்டம் “

“குருதி ஓட்டம் “:

நாமனைவரின் குருதியில் காணும் இனம்
நாமனைவரின் மனிதயின தாயனை(DNA) வகைப்பாடு
நாமனைவரின் கருத்தினைவு பயணவழி காட்டும்;
நாமனைவரின் ஒற்றுமையே மனிதம் சிறக்கும்.

சிறப்புற ஆற்றல் மிகு திறன்
சிறந்திடச் செய்யும் வகை உண்டு;
சிறந்தது ஏதென வாழ்வில் அறிந்து கொள்;
சிறப்பெது என்பது உள்ளுணர்வில் அகமாற்றும்.

‘அகம்’ ‘புறம்’ வாழ்விடத் தோற்றம்
தகவல், தொழில், நுட்ப மூலமே,
உகந்த நாள், நேரக் கணிப்பு.
முகமது நம் முன்புலனறிச் சேர்க்கை.

சேர்க்கை தரவு வரலாற்று கொள்வினை
ஊர்ச் சாலை(உள்ளூறும்) நடப்பே வழிவகுக்கும்
பார்ப்பதும் கேட்பதும்
ஆழ்ந்த படிப்பினை
மார்பும் வயிறும் உள்ளகத் தசைவினை.

‘தசை’வினை ‘த:ரும் ‘சை’கை ‘மொழி’
‘அசை’வினை, :அ’ங்க ‘சை’கை உயிரிணை;
‘இசை’வினை ‘இ’ங்கித :சை’கை கொள்ளும்
‘பசை’வினை ‘ப’ற்றும் ‘சை’கை தொடரனை(RNA)

தொடரனை ஒற்றும், ஒன்றும் உள்ளவை;
இடது வலது இதய ஏற்பறை
தொடராற் றிடும் தேகச் சுற்று பொலிவு
நடப்பி லாற்றிடும் கீழ் தள்ளறை.

தள்ளறை கொள்ளளவு முற்றும் சுற்றும்.
உள்ளுறை தந்த தந்தித் தந்துகிகள்(Capillaries)
அள்ளிக் கொண்டு தொடர்ந்து செல்லும்.
உள்ளி ‘சதை’, ‘ச’த்தினைத் ‘தை’க்கும்.

மின்னல் வேக பேரலை

மின்னல் வேக பேரலை

மின்னல் வேக பேரலை :

மின்னலொரு கோடி மின்னி மறைந்ததே!


மின்னி வேகம் மேகம் உரசும்,
தன்னுள் அடக்கிய ஓர் திரட்டு.
மின்னலொளி ஒரு கோடி மின்னாற்றல்
சன்னலொளி எதிர் எதிரெதிரனில் வேகத்தட்டு.

வேகத் தட்டுடல் வெகுண்ட மின்னல்
மேகத்தட்டில் திரள்வளி
திரலொலி ஊக்கி,
வேக ஆற்றலில் பேரொளித் தாக்கம்.

தாக்க வகை கரு மேகத் திரலொலி
ஆக்கமேக வேகம் நிலம்வரை மின்னோட்ட
தாக்கம், ஓளி எரிச் சுழல்
அக் கதிரொளிச்சுழல் சுடரும் ஓளிச்சுற்று.

ஓளிச் சுற்றின் வேகக் காற்று
எளிதில் வழங்கும் இயற்கையிறை பங்கு,
எளிய பசுமை இருக்க புவி
ஆளின் உணர்வும் அமைதி ஆகட்டும்.

%d bloggers like this: