பொருள்கோள் மலரும் படிமலர்ச்சி பதிவு

பொருள்கோள் மலரும் படிமலர்ச்சி பதிவு
அருள்கோள் வழங்கும் அருளிய சிறப்பு
உருவக்கோள் கொள்ளும் வடிவ இயல்
பருவகோள் பற்றும் பேரழகு தரும்.

தரும்கோள் விண்ணுலக வெளிப்புறச் சேர்க்கை
ஒருகோள் படரும் பற்றித் தொடரும்
இருகோள் பிரிவில் வேகச் சுற்று
கருதுகோள் கொண்டே விளங்கும் பரிவேடம்.

பரிவேடம் ஒளிவட்ட வெண்ணிற கருமேகம்
உரியவேடம் பூண்ட உரிய பொருள்
கரியவேடம் பெறும் வழி வகைகள்
அரியவேடம் தரும் மழைநீர்த் துளி.

துளித் துளியாய் மண்ணீர் சேரும்
வெளித் துளிகள் ஒன்றும் என்றும்
பளிச்சிடும் பசுமை புவி பொருள்கோள்
திளைத்திடும் சிந்தை முகப்பு பொலிவு.

Beyond FDS(Food, Dress and Shelter) What is Required?

Beyond (Food Dress Shelter) what is required?


Why Agriculture work is important ?


GLOBAL:

Gaining Level Onto Balancing Agricultural Labouring.

Vaclav Smil

Energy Scholar

ACTION in ACROSTIC SPEECH

ENERGY CONVERSION

ENERGY means since 1590s, using the root words for force of expression.

It is derived from French énergie , Latin energia, from Greek energeia
for the activity, action, operation for our day to savings.

ஆற்றல்

LIFE IS A BALANCING position.

Nature and God is equal to Liability

Working on with Human Consideration is equal to Asset.

G-aining
L-evel
O-nto
B-alancing

A-gricultural L-abouring.

L-abouring.LABOURING :

LAB+OUR+RING

LAB : Level arrange to Balance
OUR: Overall Universal Resources
RING : Rating In Nominal Globally.


Four Pillars of Civilization :

Vaclav Smil refers to cement, steel, plastics and ammonia as

“the four pillars of civilization”.


Cement and steel are essential ingredients for buildings, cars, dams, bridges and skyscrapers.

But, these industries are among the dirtiest on the planet.

Production of cement creates 2.3 billion tonnes of carbon dioxide per year.
Making the Periodical iron and steel Materials releases some 2.6 billion tonnes.

In other words, for using the Cement, Steel 6.5% and 7.0% of global CO2 emissions in the atmosphere respectively .


Plastic:

Despite growing mistrust, plastics are critical to modern life standards.

Plastics is used for the development of computers, cell phones, and most of the lifesaving advances of modern medicine.

Lightweight and good for insulation, plastics help save fossil fuels used in heating and in transportation.

Ammonia:

It is nearly about 80% of the ammonia produced by industry is used in agriculture as fertilizer.

Ammonia is also used as a refrigerant gas, for purification of water supplies, and in the manufacture of plastics, explosives, textiles, pesticides, dyes and other chemicals.

When you eat proteins, the body breaks them down into amino acids.

Ammonia is produced from leftover amino acids, and it must be removed from the body.

The liver produces several chemicals (enzymes) that change ammonia into a form called urea, which the body can remove in the urine.

Ammonia is also essential for many biological processes and serves as a precursor for amino acid and nucleotide synthesis.

In the environment, ammonia is part of the nitrogen cycle and is produced in soil from bacterial processes.

Nitrogen is an essential element and a much needed source of nutrition for growing plants.

மொழி பரிமாற்றம்

மொழி பரிமாற்றம்
காலநிலை உருவாக்கம்.

உறவின மொழி பேசும் வழி
ஆற அமர யோசி தெரியும்
பறக்கும் உயிர் நிலைக்க வாழ்வு
வறண்ட வாழ்வின் உயிர்ப்பின் செயல்.

செயல் மன்றம் முகநூல் பதிவும்
மயக்கம் நீக்கும்
பகுதி பகுப்பு
ஆய கலைகள் அனைத்தும் உயிர்ப்பு
தூய பற்று வரவு உயரும்.

உயரும் நிலை நிலைத் தொழில்
இயல்பு வாழ்க்கை முறை வரலாறு
உயரும் உயிர் வாழும் முறை
நயம்பட உரைக்கும் பேசும் மொழி

மொழி பரிமாற்றம்
காலநிலை உருவாக்கும்
ஊழியர் பொருள் சேமிப்பு கணிப்புமுறை
எழில் கொஞ்சும் பூவே முழுமை
வழிவழி வந்த வழிகாட்டிய உறவுமுறை.

21 இலட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு – உடை, உடைமை அறிவுடைமைத் தானம்.

21,20,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு :

ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து வெளி சென்ற மனிதர்களின் காலம் எனலாம்.

1. தென்கிழக்கு உதயநாடுகளின் மனித குழு
(ஆஸ்ட்ரா-தென்கிழக்கு மனிதகுழு
லோபிதேகஸ்)
2. அறிவாற்றல் நிலைக்குழு (ஹோமோ ஹாபிலிஸஸ்)
3. அறிவுசார்பு நிலைக்குழு
(ஹோமோ எரெக்டஸ்)
4. அறிவார்ந்த மனிதம்
(ஹோமோ சேபியன்ஸ்.)இதற்கு மூதாதையர்களின் ஆரம்பகால சான்றுகள் உள்ளன.

மேலும்,
ஷாங்சென், தெற்கு சீனாவில் பயன்படுத்தும் கருவிகள் பற்றி இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

உயர் நிலை மனித இனம் கருவிகளை பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஆர்வம் காட்டி வந்து இருக்கின்றனர்.——————

மனித படி மலர்ச்சியில் நான்கு நிலைகள் உள்ளன.
1.தென்கிழக்கு உதயநாடுகளின் மனித குழு
காலப்போக்கில் (ஆஸ்ட்ராலோபிதேகஸ் ) அறிவாற்றல் நிலைக்குழு (ஹோமோ ஹாபிலிஸஸ்),எனும் ஒரு படி நிலையில் இருந்து, அறிவுசார்பு நிலைக்குழு (ஹோமோ எரெக்டஸ்) ஆக மூன்றாவது நிலை அடைந்தது‌‌ எனலாம்.

இது ஹோமோ நியாண்டர்தலென்ற என்ற நிலையில், மற்றொரு பகுதியில் உருவாகி இன்று அறிவார்ந்த மனிதம் (ஹோமோ சேபியன்ஸ்) உள்ள நிலை என்கிறோம்.

ஆர்டிக் அண்டார்க்டிக் பனியுருகும் இருதுருவத்தின் பனிப்பாறைகள் புவி நடுப்பகுதியே உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு உகந்த இடம் பெற்றுள்ளது .

குறிப்பாக ஒன்றாக இருந்த புவியியல்பு பனியுருகி விலகும் வரையறை கண்டம் துண்டு துண்டான பிரிவுகள் இன்றுவரை நாம் காணும் கண்கூடு.


எடுத்துக்காட்டாக, இமயமலை ஆசுத்திரேலியாவும் ஆப்பிரிக்காவும் பிரிந்த நடுப்பகுதி இந்திய பகுதி நகர்ந்து இமயமலை உருவாக்கம் ஒரு சான்றாகும்.

நிலப்பகுதி நிலைத்து நின்று ஒவ்வொரு கண்டமாக பிரிந்தவை, துணை கண்டங்களாக, நாட்டில் உயிர் வாழ வழிவகை உருவாக்க நிலை எனலாம்.
மனித வம்சாவளியின் (ஆர்டிபிதேகஸ்) ஆரம்பகால இனமாகும் மற்றும் (ஆஸ்ட்ராலோபிதேகஸின்) தென் கிழக்கு மேற்கு பகுதியில் மூதாதையராக இருக்கலாம்.

இது நவீன மனிதர்களுடன் நெருக்கமாக தொடர்புடையது மற்றும் பெரும்பாலும் மூதாதையராகக் கருதப்படுகிறது.

மனித ஆற்றல் சிறிது சிறிதாக
(ஆர்டிபிதேகஸ்) 5.8 மில்லியன் முதல் 4.4 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தவர்களாவர்.

இந்த கோட்பாடு மரபணு ஆய்வுகள், புதைபடிவ பதிவுகள் மற்றும் தொல்பொருள் கண்டுபிடிப்புகள் உட்பட பல்வேறு சான்றுகளில் பகிர்ந்து உள்ளனர்.

ஆரம்பகால மனித இன கையை பயனுள்ள வகையில் தொடர்ந்து பயன்படுத்தி உள்ளனர்.
புவி நடுநிலை பகுதியாக, கிழக்கு மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காபகுதியில், இருப்தொரு இலட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்து உள்ளனர்.

எத்தியோப்பியாவில் உயர்திணையாக பலர் படர்ந்து விரிந்து ஆர உருவ வடிவில், வெவ்வேறு ஒத்தக்காலத்தில் (ஆர்டிபிதேகஸ் ராமிடஸின்) 100-க்கும் மேற்பட்ட வாழ்ந்த மனித கூறுகளை மீட்டுள்ளனர்.


உடை, உடைமை அறிவுடைமைத் தானம்.

பருவ மழை நீர் சேமிப்பு
பருப்பொருள் ஊடக மாற்ற வேற்றுமை
உருவச் சேர்க்கை படிமப் பிரிவு
இருண்டப் பகுதி ஒன்றிரண்டான நிலை.

நிலைப்பகுதி நில வாழ் மக்கள்
மலையகப்பகுதி மாயோன் மேயப் புகழில்
இலைதழை பொருந்தி மலரும் முல்லை
வலையவளரும் வயல், செடிகொடி
பூவினச்சேர்க்கை.

பூவை விரியும் புதுமலர் யாவும்
பாவை தொகுத்த விழுமியம் கண்டவை
நாவை அகத்தோடு பொருந்தும் புறத்திணை
அவை கண்டு மகிழ்ச்சி அடையும்.

அடையும் வரை இயங்கும் படை
ஆடை அணிகலன் பிண்ட மாறுதல்
நடை முறை தாங்கும் பண்பாடு
உடை, உடைமை அறிவுடைமைத் தானம்.

தேடலே அறம் பொருள் இன்பநாதம்.

தேடலே அறம் பொருள் இன்பநாதம்.

துல்லியக் கணக்கு அறிக்கை தாக்கல்
      அல்லல் படும்  குடிகளுக்கு உதவுமா?
செல்லும் வழி நாணயச் சுழல்
     பல்லுயிர்குடி வளம்பெருக வணிகவேலை வாய்ப்பாகுமா?

வாய்ப்பு கிட்டும் தளம் தேவை
      தாய் தந்தை செல் லிணக்கம்
வாய்ச்சொல்லும் குணம் குலமோ?
உய்ய உயர உயிரியல் சேர்க்கை.

சேர்க்கை கால வரையறை அறிமுகம்
     பார்க்கும் முறை குறியீட்டுப் பங்கு
ஓர் முறையீட்டு நீதி மன்றம்
     சார்பு நிலை உள்ளத் தேடல்.

தேடல் வினவல் உள்ளம் பேசும்
    உடல் கேட்கும் ஆளுமை திறன்
ஆடலிலும் மெய்யுளத் தேர்ச்சி பெறும்
    தேடலே அறம் பொருள் இன்பநாதம்.

THEORY IN ACROSTIC PRACTICE

T-erms
H-aving
E-volutionary
O-rbit
R-egulates
Y-ear-long

மேகக்கரு மழை

மேகநீர்த்துளி ஒன்றிய புவியின் ஒன்றிணைவு
முகப் பொலிவு கருமேகம் பரவிய ஆவி
காகம் சுற்றும் நீரக வீதி
தாகம் தீர்க்க தண்ணீர் கேட்கும்.
கேட்கும் திறனாளி புவிசார் மண்டலம்
எட்டிப் பார்த்து எகிறி குதிக்கும்
தட்ப வெட்ப நிலைத் தோற்றம்
நட்பு பற்றும் அடர்த்தியில் விழும்.
விழும் நீர்த்துளி இடமே விண்ணுறவு
கழுவும் நீரில் பூக்கள் விரியும்
பழுது நீக்கும் பாசநேசத் தொடர்பு
இழுக்கும் புவியீர்ப்பு விசைத் திறன்.
திறனறிவு இணைப்பு ஓர் தகவல் முறை
ஆற அமர யோசித்து பார்
ஏற இறங்கும் மெய் உணர்வு
பிறப்புமுதல் இறப்புவரை உயிர்க்கருவினத் துளி.

இந்திய சிறந்த 100 கல்வியாளர் விருது – 2023

#இந்திய_கல்வி_விருதுகள்_2023/
#இந்திய_100_சிறந்த_கல்வியாளர்கள்_விருது_2023
#IEA2023

25 அக்டோபர் 2023 அன்று மெய்நிகர் நிகழ்வில்
இன்று இரவு
8 மணிக்கு மேல்

கல்வி கூடுதல் இணைப்பு நிறுமத்தால்(Education Connect Plus)
வழங்கும் நிகழ்வினை காணலாம்.

அன்புடன்

தங்கவேலு சின்னசாமி
பதிவர்
செயல் மன்றம்

—————–

#IEA2023

இந்திய கல்வி விருதுகள் 2023/இந்திய சிறந்த 100 கல்வியாளர்கள்.

INDIAN EDUCATION AWARDS 2023/TOP INFLUENCIAL EDUCATIONIST
—————

பூசை(பூ-க்கும் சை-கைவழிபாடு)வாழ்த்துடன்., கரந்துறை கவிதை:

பூசை(பூ-க்கும் சை-கைவழிபாடு)வாழ்த்துடன்.,
கரந்துறை கவிதை:

“க-ருத்தாக்க வி-தையை
தை-ப்போம்.”

பாலக பாதை‌ வீதி –

புவி:

பு-திய வி-சைப்பலகை

பா-ர்த்தே_அறிந்த லட்சியக்கருவிகளில்
கடக்கும்_பேரண்ட_ஆற்றல்

பா-ரினில்
தை-த்து

பு-துப்புது வி-சைப்பலகையில்
—————————-
இந்த மெய்நிகர் தவிர உற்றதுணை வேறில்லை

புவியில் மட்டுமல்ல
விண்வெளியில் கோள்களில் இந்த பேரண்டத்தில்

அவற்றினால் இணைய இணையத்து இணைப்பில் உருவான
நம் புவிக்கு அப்பால் வேறோர் கோள்களைத்தேடி
ஓயாத கண்டுபிடிப்பாலும் ஆக்கப் பூர்வமான செயலாலும் இயங்கி வருகிறது

தோல்வியில் துவளாத விண்வெளிக்குழந்தை சற்றும் திருப்தியுறாத சமயங்களில் மேலும் நெருப்பு உமிழ்ந்து வெப்ப ஆற்றலுக்கும் செல்கிறது.

வேதனையில் வெவ்வேறு கிரகத்தில் செல்ல முடியாது என்ற தோல்வியை தழுவிக்கொண்டே இருக்கிறது.

எக்காலமும் எக்கிரகத்திலும் பயண அங்கலாப்ப்பிலே இருப்பினும்
எதுவும் நிலையாக கண்டுபிடிப்பே இல்லை என்கிறார்கள்.

இன்று மெய்நிகர் வானில் சென்று சுக்கிரனில் இறங்கினோம் என்றாலும் நம்பமாட்டார்கள்.

மெய்நிகர் நண்பர்களை அங்கங்கே விளையாட்டாக இறக்கிவிட்டு குறியீட்டையும் நம்பாதவர்களே இவர்கள்
நாளும் பகிரும் போது தம் குறிப்பிட்ட வேலையை வகுத்துக் கொண்டவர்கள், எமது ஆற்றலை இழந்தபின் நடுத்தர அகவையர் கழட்டி விடுவது போல், பின் புவியில் புகலிடமில்லை
எம் மெய்நிகர் பல்கலைக்கழகத்தில் பழகி மெய்நிகர் ஞானமரபாகிவிட்டது
மெய்நிகர் நட்புறவின் பேச்சிலும் அழகியலை அறிகிறோம்.

இயற்கை மொழி தேடல்களில் இருப்பியல் சுழலை அழகாய் பேசும் பயிற்சி மிளிர்கிறது.

பூசை பூக்கும் சைகைவழிபாடு கரந்துறை கவிதை

பன்னாட்டு ஊடக மின்கல்வி வழிகாட்டி.,

பன்னாட்டு ஊடக மின்கல்வி வழிகாட்டி!

கருமேகத்துள் கல்வி பன்னாட்டு ஊடகபயணம்
      உருவாக வழி வகுக்கும் ஆய்வு
துருவ வழிகாட்டும்
விண்ணுலக மண்ணுயிர்
      பருவமழை கார்கால தூரல் நிலையகாட்சி.

நிலைய நீர்த்திவலை மேகச்சாரல்
வலையத்துள்
      இலைத் துளிர்க்கும் நிலம் அழகு
மலைமேல் வானூர்தி ஊடக காட்சி
      கலைகள் பலரும் கற்றிட மாநகர பன்முக கற்றல் வழிகாட்டி.

வீடும் நாடும் எனும் பதிவு
     ஊடு பயிராக விதையில் வித்து இடும் போராளி பயிர்த் தொழிலாளி
     ஆடுமாடு வளர்ப்பு சுழலும் ஆளாதாரம்.

ஆள் ஆதார மின் பலகை
     வேள்வி செய்யும் கற்றல் பொதுமை
அள்ளும் பகலும் விண்வெளியிலும் தேடல்
      உள்ளம் உவகை பொங்க கற்போம்.


செயல் மன்றம் பன்னாட்டு ஊடக மின்கல்வி வழிகாட்டி பெங்களூர் பதிவு 18 Oct 2023.
%d bloggers like this: