பண்ணிய ஆரத் திண்பண்டம் பணியாரமானது
எண்ணிய இலக்கு முறை எணினியானது.

பண்ணிய ஆரத் திண்பண்டம் பணியாரமானது
எண்ணிய இலக்கு முறை எணினியானது.

பண்ணிய ஆரத் திண்பண்டம் பணியாரமானது
     எண்ணிய இலக்கு முறை எணினியானது
உண்ணும் பொருட்கள் மாறும் நிலைக்கும்
     எண்ணும் இலக்கு எணினியில்
பெறுமொளி .

பெறும் வரை சுழற்சி நடைமுறை
    ஆறும் அகலும் சொல்லும் அலகுகள்
தேறும் வண்ணமே வணிக விதிமுறைகள்
     ஊறும் தேரும் நீரும் அமைப்பு.

அமைப்பு கொண்ட அகராதி ஆய்வு
    அமைத்து கொள்வதில் நலம் மிகும்
தமையன் தந்தை உறவு முறை
    இமை பொழுதும் சேர்ந்தே இருக்கும்.

இருக்கும் இருப்பு நிலை ஏடும்
     ஊரும் ஊரகப் பார்வை தரும்
பருப்பொருள் சார்பில் உள்ள உருப்பொருள்
     கருப்பொருளே கருதும் கருதுகோளில் விளங்கும்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA