ஓர் இணைப்பு ஒருமைப்பாடு ஒற்றுமை
    ஆர்வத்தினை கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்.

ஓர் இணைப்பு ஒருமைப்பாடு ஒற்றுமை
    ஆர்வத்தினை கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்.

காலநிலை மாற்ற விளைவுத் தோற்றம்
     அலகு முறை ஒப்பீட்டு அளவு
வலமிடம் நகர்ந்து மாறும் பொருள்
      பலமிகு வேறுபாட்டில் உருப்படி சேரும்.

சேரும் இடங்கள் மாறிமாறிடத்து காலமுறை
       அரும்பி மலரும் இயற்கை பங்கு
பருப்பொருள் ஊடாடி அருகருகே உறவாடும்
        உருப்பொருள் உருண்டு திரண்ட இயற்பியல். 

இயற்பியல் வருமலை பெருமலை உருவஅலை
   இயல்புடன் உருவமிலா
கலப்புடன்  பெருவெடிப்பு
உயரும் அறிவியல் அனைத்து உயிருக்குமே
     இயல் அமைவு ஓரிடச் சேர்க்கையே.

சேர்க்கை நுட்ப அறிவு உதவும்
  பார்த்து பயிற்சி பெற்ற ஆற்றல்
ஓர் இணைப்பு ஒருமைப்பாடு ஒற்றுமை
    ஆர்வத்தினை கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA