மலர் போல காக்கும்_காலம்

மலர் போல காக்கும் காலம்       கலர் மாறுபாட்டில் வேறுபடும் காசும்.

தமிழ் பாடி வரும் வரை
நிமிர் இலக்கு இலக்கிய இயல்பு
உமிழ்நீர் சுரப்பி உறுப்பு உறுதியுடன்
அமிழ்தம் பருகி பெருகி வளரும்

வளர் இளம் பருவம் முதல்
தளர் பதிவில் நிரலாக்க மொழி
அளர்(உவர்) சோற்றில் சிறிது சேர்
ஆளர் ஆளுமை வளர்ச்சியில் சிலர்.

சிலர் ஆடும் நடன ஆட்டம்
பலர் ஏங்கி வாடும் வாழ்க்கை
மலர் போல காக்கும் காலம்
கலர் வேறுபாட்டில் மாசுபடும் காசும்.

காசு காகிதம் முதல் ஆளராய்
மாசுபட்ட புவி தளம் வாய்ப்பில்
தூசு பறக்கும் சுழல் ஆளாதார
ஆசுகவி நாவின பாதுகாப்பிலும் சமூகமாட்டும்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA