ஆராய்ந்து பார் ஓராயிரமும் இனியவை!!

ஆராய்ந்துபார்! #ஓராயிரமும்இனியவை !!

ஓராயிரம் ஆண்டும் கடந்து போகும்
ஏராளம் கொண்டதில்
இனிதே காண்
தாராளமாக நாளும் காட்டிடும் அகம்
தோராய குறியீடு வரலாறு வரையறை.

வரையறை கொண்டவை படிப்பினை தொடர்
நிரையசை குறில் நெடில் உயிரொலி
தரையில் வாழும் உயிரினச் சேர்க்கை
விரைவாற்றல் பெற்ற மக்களின் பயணம்.

பயண வரலாறு படிவ படிமலர்ச்சி
ஆய கலைகளின் இலக்கியச் சுடர்
நயம்பட பதிவினில் மொழியியல் இருப்பு
இயற்பியல் வேதியியல் காட்சி கண்ணுக்கு.

கண்ணுக்கு இனியவை கூறலில் உள்ளவை
பெண்ணுக்கு பெருமை சேர்க்கும் வல்லமை
மண்ணுக்கு மண்ணுயிர் வழங்கும் ஆற்றல்
விண்ணுக்குள் வியப்பூட்டும் விந்தை ஓராயிரம்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA