அங்கத்தின் அசைவும்
தங்கத்தரமும் பற்றாக்குறையே!!
தங்கத்தின் குறை தரத்தில் தெரியும்
அங்கத்தில் உறையும் தாயனை ஆறனை
தங்கும் யாவும் தசையின் திறன்
பொங்கும் இன்பம் கோடி பெறும்.
பெற்றவை நிற்றல் நீடித்த பிடிப்பு
உற்றவை ஆற்றலில் இயங்கும் இயக்கம்
வற்றும் நீர் கடலில் பெறுவோம்
ஆற்றும் சேவை சேர்க்கும் வையகம்.
வையகப் பார்வையில் வைப்போம் கல்விச்சோலை
தயக்க மின்றிய செயல்பாடு பயிற்சி
உயர உயர்த்தும் வகைப் போக்கு
இயற்கை இறைமை ஒன்றென காண்போம்.
காணும் காலம் கணிப்பின் படி
நாணும் பெண்டிர் உள்ளக் கோயில்
அணுவும் அசைவும் இல்லத் தசைவு
மாண்பும் மகிழ்வும் கொண்டு திளைப்போம்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA