உணரும் திறமையில் உதிக்குமே திடம்.
எழில் கொஞ்சும் தோற்ற மரம்
செழித்து வளர நீர் நிலை
வழி நெடுக நிலத்தின் கட்டுப்பாடு
தொழில் முயற்சியில் என்றும் அணுகு.
கரை கொண்ட தொடரில் கடல்
வரையறை உள் வெளி பகுதி
தரை விரிப்பில் நுண் கலைகள்
நரை திரை மூப்பிலும் முடியும்.
முடியும் எனும் உட்கரு அமிலம்
படி மலர்ச்சி படிவத் தொடர்பில்
ஆடி அடங்கும் தொகுப்பில் இயற்கை
கடிவாளம் போடும் நுண்மதியே நுகரும்.
நுகரும் பொருள் தரும் தசை
நகரும் தன்மை கொண்ட நியதி
ஆக மொத்தம் இருப்பதே இருப்பு
தகவல் வளத்தை பகிர்ந்து கொள்.

https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/ep-e1ufbal

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA