காட்டுச் சிலம்பன் பேசும் குருவி

காட்டுச் சிலம்பன் :
பேசும் குருவி

குருவி இனக் குழு உயிரி
தரும் யாவும் பல்லுயிர் வளம்
இருப்பிடம் தேடி பேசும் தங்கும்
வரும் வழியமைதல் அதனதன் செல்லினமே.

செல்லினம் காட்டுச் சிலம்பன், பூணில்
சொல்லுடன் நம் மொழி வளர்க
செல்வகை சொல் வழக்கில் பதிவு;
செல்லும் வழி தேடி வளரும்.

வளரும் வாழ்வில் அளவில் சிறிது,
தளமதில் பறந்திடும் ஏழெட்டினில் திரியும்;
வளமிகத் தேடி வலமிடம் பறக்கும்
இளம் குருவிக்கென சேர்க்கும் உணவு.

உணவு உண்ண ஒலியெழுப்பி உண்ணும்
கொணரும் உணவை பகிர்ந்து கொள்ளும்
கணநேரமும் உதவும், உறவினில் கூடும்,
உணவினை தன்குஞ்சுக்கும் சேர்த்திடும்; பறந்திடும்.

தேவை சேவை

தேர்ந்த வைப்பகமே – தேவை;
சேர்ந்த வையகமே – சேவை.

மலை உள்ள நிலைத் தொடர்
அலை அலையாய் கடல் நீளம்
இலை தழை முளைக்கும் புவி
தலைமுறை தாங்கும் திறன் சிறப்பு.

சிறப்பு வரிசை வரையறை விளக்கும்
உறவு முறை கொள்ளும் வகை
பறந்து சென்று பற்றும் போற்றும்
ஆற அமர வைக்கும் இடம்.

இடம் பாலினத் தேர்வு மூலம்
உடம்படு மெய் ஞானம் பெறும்
கடந்த கால வரலாறு கூறும்
நடப்பு அமைவிடமாக தேடிய வீடு.

வீடு பேறுகள் கொண்ட ஊர்
நாடும் நகரமும் நகர்ந்த கோலம்.
ஆடு, மாடு சொத்தின் மதிப்பு
இடும் பழக்கப் பொறுப்பில் உண்டு.

உண்டு உயிர்த்து உற்று நோக்கு
பண்டு தொட்ட வையகப் பார்வைகொள்.
கண்டு புரியும் ஆற்றலே கல்வி
தொண்டு சேவை சேர்ப்பதே வையகம்.

ப, பா பாவினமாகும் நிலை அறிவோம்!

பா எனும் எழுத்துருக் கோள்
வா வெனக்கோடு கீழிறங்கும் புவி
தா என பதிக்கும் நிலம்
நா ஒலிப்பு மேல் எழும். ‘ |__| ‘

எழும்பட ‘ ப ‘ ஆவெனும் ‘ பா ‘
வாழும் பாரின் நம் நிலை
ஏழு சுழியம் ஆகும் கோடி
நாழி ஆகி விடும் பொழுது.

பொழுதும் பொறுப்பும் கடமையும் உரிமையுடன்
வாழுகின்ற மனித திறன் சேரும்
ஏழுமலை ஊரும் உறவும் தொடர்பும்
இழுக்கும் புவியீர்ப்பு விசையே யாற்றல்.

ஆற்றல் வாய்ப்பு உள்ள பாவினம்
காற்று சீரமைப்பு மூலம் படரும்
சுற்றும் சுடரே பாவின வகை
ஏற்றம் பிறக்கும் நாவிதழ் பாடல்.

பாடல் நாளும் ஒன்றிய ஓசை
நாட வேண்டிய கருத்து உணரும்
நாடறிய பதியும் பதிவுச் செயல்
உடல் உறுப்பின படிவத் தொடர்பு.

தொடர்பு பக்க அமைப்பு உருவகம்
படத்தை கொண்டு பேசும் மகிழும்
இடம் பெற்ற அளவு நிறைவு
தடம் பார்த்த நிலவாழ்வுத் துறை.

‘துறை’ ‘தாழிசை’ தனிச்சொல் பாவினம்
இறை இயற்கை பங்கில் பாக்கள்
உறை விடம் உண்ண உடை
முறைமை வழிமுறை ஒன்றே வகை.

Learn how to Win Money Enjoying Online Slots

When it comes to online slot machines, the very best method to win money is to follow the rules. Most slot machines have rules stating that you must place the maximum wager to be eligible for sweet bonanza the jackpot. This is something that new players don’t realize, so it is very important follow the foundations and make sure you set a day by day, weekly, and monthly limit. This may be sure that you do not exceed your limit, and you’ll know when to cease taking part in for the day.

Progressive slots pay out large prizes

You’ll be able to win a progressive jackpot by playing slots online. Profitable the jackpot relies upon entirely on luck. All it is advisable to do is select your stake, spin, and hope for one of the best. These games have been round because the 1980s and work utilizing a mathematical model and random number generator. Whereas they may not have the largest jackpots around, they do supply a variety of interesting features, together with bonus games and themed graphics.

Progressive slots can be thrilling and fun. Nonetheless, the low odds of profitable could discourage some players. Whereas playing these video games, ensure that to examine the payout schedule. Some machines may require a minimal wager to set off a progressive jackpot, while others could have totally different deadlines or bonus video games. Know your slot machine’s necessities earlier than enjoying.

Among the finest suggestions for successful on progressive slots is to avoid taking part in video games with a low jackpot. Though the jackpots are low, you have got higher probabilities of successful huge by playing excessive-quality video games with enormous payouts. You must also keep in mind that your jackpot file relies upon in your recreation choice. The upper you guess, the better your odds of winning.

Progressive slots work by adding a small portion of each guess to a rising jackpot. The quantity of the jackpot is determined by the number of gamers, the maximum payout charge, and the way the jackpot prize is triggered. These jackpots can be massive and the prize money is worth a fortune.

Whereas you cannot assure your chances of winning on progressive slots, you can make certain that the RTP is larger than the payout on regular slots. In case you wager EUR8, you may win EUR2.7 million and find yourself with a EUR7 million revenue. The odds of profitable a jackpot are 97% or increased, so in the event you hit the jackpot you’ll be able to count on to win big.

Volatile slots can decimate your bankroll

There are several components that influence the volatility of online slots. First of all, you should consider how a lot you might be willing to risk. If you aren’t ready to lose your complete bankroll, it’s best to at all times play free of charge video games first before investing any cash into a excessive volatility sport.

SWEET BONANZA - BIG TUMBLE WIN - INSANE WINS CASINO SLOTS ONLINE GAME BONUS BUYThe upper the volatility, the less frequent the payouts. This makes managing your bankroll easier. Nonetheless, this function has its drawbacks. High-volatility games are inclined to deplete your bankroll in a number of hours. This will leave you hoping for an enormous windfall, however your bankroll will likely be utterly wiped out earlier than you reach that amount.

To calculate the volatility of a slot, you must verify the paytable. The paytable will show you ways often a slot pays out. Excessive-variance games pay out large quantities infrequently, whereas low-variance slots pay out many small quantities extra often.

Another issue that determines the volatility of a slot machine is the hit fee. A low hit rate signifies that the frequency of successful on a slot machine is low. Which means a low-volatility recreation will provide a larger payout frequency, but will nonetheless have large dry spells. Managing your bankroll is extremely troublesome when enjoying slots, so enjoying games with decrease volatility will help you keep your bankroll intact.

The volatility of online slots is a vital issue to consider when selecting the place to play. High volatility games can pay out giant jackpots for lucky players, however excessive-volatility slots are usually not the very best possibility for newcomers. High-variance video games could require a big bankroll or persistence.

Simple ways to select a profitable slot machine

There are a number of ways to pick a profitable slot machine while enjoying online slots. It’s best to know that some slot machines are easier to win than others. You can use the opinions of other gamers to choose a profitable slot machine. These people will even tell you about slot machines that don’t pay.

Considered one of a very powerful things to search for when enjoying online slots is a slot machine with a high Return to Player (RTP). Slots with a excessive RTP provide the best probabilities of winning. However, these games can’t assure a win every time. As you can solely play for a small amount of cash, it’s best to keep away from progressive slots.

Another straightforward approach to decide on a profitable slot machine is to play on a machine you get pleasure from. While there is no assure that a slot machine will probably be worthwhile, enjoying on a machine you get pleasure from increases your chances of successful. As well as, playing on a video poker machine increases your possibilities of profitable.

Crucial thing to remember is that you don’t have to be a hardcore gambler to select a successful slot machine. Most popular slot video games are designed by builders who’ve paid a lot of money for the rights to develop. Which means that these video games won’t mean you can wager low and will not be the easiest to win.

Rules for taking part in online slots

If you wish to win money playing online slots, you’ll need to know just a few tips. The sort of gambling is simple to learn and is enjoyable to play. You can play slot machines from your house or while on the go. Online slots have many various paylines, and the extra paylines you activate, the extra probabilities it’s a must to win.

Online slots often include Pay Tables, which explain how successful combinations are paid. These pay tables additionally explain how the slots work, corresponding to which symbols trigger bonus rounds. In addition, they clarify how the machine works, akin to whether or not there are Scatters or Wilds. These tables are extremely useful when learning about learn how to win.

Crucial rule to observe when taking part in online slots is to decide on the proper machine. Numerous machines have different payback charges, and it’s best to choose these that supply the very best returns to players. Nevertheless, if you can’t figure out which slot is most lucrative, you must try to persist with those with the highest payback %.

The next rule is to have enjoyable whereas playing. You should by no means attempt to beat the slots mechanically; they’re programmed to make you lose more cash the longer you play. Utilizing winning methods can enable you to hit jackpots without spending hours on a game. Actually, a few of the biggest jackpot winners didn’t spend hours taking part in the game.

Open casino royal signAnother vital rule when playing online slots is to stick with your finances. Some machines permit you to guess the utmost quantity every time you play, but it is best to nonetheless play inside your finances. If you can’t afford to spend some huge cash, you can at all times play on non-progressive video games.

ஆதி அந்தம் தொடுப்பு

.

ஆதி அந்தம் தொடுப்பு:


பருப்பொருள் கொண்ட பேரண்ட பேரணி
உருப்பொருள் உருப்பெற்று தரும் யாவும்
இருப்பொருளால் விளங்கும் நிலைப்பாட்டில் ஆற்றல்
கருப்பொருள் பற்றும் படரும் சுற்றும்.

சுற்றும் பல முறைப்படி வழங்க
உற்றப் பொருள் நிற்கும் வகை
ஆற்றும் தன்மை உடைமை நிலைமை
ஏற்றுக் கொள்ள முடிந்தவை ஊரும்.

ஊரும் ஊடகங்கள் மூலம் பல
இருப்பு வைப்பு நிலையில் எழுச்சி
பாரும் சுழலும் செயல் இயக்கம்
ஒரு முறையில் தானே சிறக்கும்.

சிறப்பு சேர்த்து பிடித்த அழுத்தம்
ஆற அமர முடிச்சு போடும்
மாறாத மாற்றம் தோற்றம் மாற்றமே
ஏறாமல் இறங்காமல் இயக்கும் விசை.

விசை வரிசை நிலைத்து நிற்க
பசை வடிவ அமைப்பு நிலைப்பு
இசை தரும் இயற்கை சைகை
ஓசை யெழும் ஆக்கம் வேதியியல்.

வேதியியல் பொருட்கள் அனைத்தும் நிகழ்வு
கதிர் வீச்சு சுழல் பந்து
இதில் ஒவ்வொன்றும் சுற்றும் முற்றுகை
ஆதி அந்தம் தொடும் தொடுப்பு.

சொல் தமிழ்! சொல் கோடி – காதொலி

சொல் தமிழ் சொல் கோடி

வானாகி மண்ணாகி புல்லாகி மரமாக
        ஊனாக உயிராக நேசித்த தம்மிதழை
தானாக முன்வந்து தொடர்புக் கொண்டார்
     தானே சிறப்பு கண்டோர்; பெற்றார்.

புதுவை சுப்புரத்தினம் சுப்பையாவின் பாவினம்
     ஏதுவாய் கவிதையில் பதிவில் பாட்டைமைத்து
தூது விடு தத்தை தமிழ்
      காது குளிர கேட்கும் நற்றமிழ்.

நற்றமிழ் வல்லமை நெஞ்சில் நிற்கும்
     பற்றும் மொழி சொல்லும் அளவு
ஏற்றத் தமிழ் அறிந்து கொள்வகை
      ஏற்றுக் கொள்; தொடர் தமிழறிவு.

தமிழறிவு உள்ளத்தார்; வெளிநாட்டிலும் தொடர்ந்தார்
       தமிழ்ச் சொல்லில் பயிலக இயக்கம்
தமிழ் வரலாற்று நிலமெங்கும் பரவட்டும்
தமிழ்நாடுத் தன்னகத்து மொழி தானெங்கே?

மோனை உயிரெழுத்து பா


அந்நாள் முதலே, சுழலும் புவி
ஆதி மனிதருள் அனைவரின் மரபணு.
இந்நாள் நமது இனிதான அமைப்பு
ஈந்தோர் தொகுப்பின் மூலச் சேர்க்கை.

உண்மை கண்டோர், மேலும் சொல்வர்.
ஊரார் வாழ்த்தும் உயரிய பாங்கும்
என்றும் அன்புடன் கூறுவதே நிலைக்கும்.
ஏனென்று கேட்பதும், அறியும் வழி.

ஐக்கிய முறைப்படி வழங்க இசைவோம்
ஒன்றியதே உயிரிய புவிசார் சுற்று
ஓராயிரம் ஆண்டும் கணிப்பு முறை.
ஔவை வரிகளில் கற்போம்! வாழ்வோம் !!

அஃதே நிலை ஆளும் பண்பாடு.

மோனை உயிரெழுத்து பா

Listen to “மோனை உயிரெழுத்து பா” https://open.spotify.com/episode/2eqM5qzFqmXcP6G6f9OILa?si=Xax6PnlsTNGDO3Digh_HSQ

%d bloggers like this: