மொழி செல்லும் வழி

உள்ள தொரு அகக் குறியீட்டில்
வெள்ளைத் தாமரை வீதி வழி
பள்ளம் மேடு கடந்த ஆண்டுகளில்
எள்ளி ஏற்று பேசியதே மொழி.


நல்ல தொரு பழக்கம் நாளடைவு
அல்லவை நீக்கி ஆனவை பெற்றிடும்
வல்லிய மெல் லிடைப் பார்வை
இல் லாள் மலர்ந்திடும் வீடு.


பண் பாடும் பாடல் புரிந்த
உண்மை நிலை அறிந்தே ஏற்கும்
ஆண்டாண்டு கூடிய தொடர்பு படிவமே
கொண்டாடி மகிழ்ந்தவை ஆக்கம் தரும்.


இன்னும் பல சில சமயமே
நன்று நின்று நிலைத்த சொல்லில்
ஊன்றி படித்த பண்பாடே கணிப்பு
அன்றன்று தொகுத்த தொடரே மொழியாம்.

https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/ep-e1tqn8l

உயிரகப் பூ:
பூக்கள் பூக்கும் தருணம் புவி
ஆக்கம் தரும் நேரம் நன்மலரே
பக்குவம் பெறத் துடிக்கும் துவளும்
ஊக்கத் தோற்றம் உடைமை உயிரினம்.
உயிரின் கோர்வை உலக மலர்ச்சி
பயிரின் தன்மை உள்ள வளமை
பயிற்சி ஆகும் அதனதன் தாயனை
ஐயிராண்டு மனிதக் கருவே மெய்.
மெய்யுறு தொடரனை தொடரின உயிர்
உய்ய உயர உறுதி கொள்ளும்
ஆய்ந் தெடுத்த வகைகள் வரிசையுறும்
எய்தப் பெறுதல் உள்ளகப் பெறும்.
தளை(பாசம்) கொண்ட நேர்மை விழையும்
ஆளை உருக்கும் இருக்கும் இன்பம்
வளை கொள்ள மையலில் மயக்கும்
துளையிட கூர்மை பயணத்தை தொடுக்கும்.

https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/ep-e1to56m

உயிரகப் பூ:
பூக்கள் பூக்கும் தருணம் புவி
ஆக்கம் தரும் நேரம் நன்மலரே
பக்குவம் பெறத் துடிக்கும் துவளும்
ஊக்கத் தோற்றம் உடைமை உயிரினம்.
உயிரின் கோர்வை உலக மலர்ச்சி
பயிரின் தன்மை உள்ள வளமை
பயிற்சி ஆகும் அதனதன் தாயனை
ஐயிராண்டு மனிதக் கருவே மெய்.
மெய்யுறு தொடரனை தொடரின உயிர்
உய்ய உயர உறுதி கொள்ளும்
ஆய்ந் தெடுத்த வகைகள் வரிசையுறும்
எய்தப் பெறுதல் உள்ளகப் பெறும்.
தளை(பாசம்) கொண்ட நேர்மை விழையும்
ஆளை உருக்கும் இருக்கும் இன்பம்
வளை கொள்ள மையலில் மயக்கும்
துளையிட கூர்மை பயணத்தை தொடுக்கும்.

20.13 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு – உயிரின அழிவு வரையறை -உயிரின் செல்களின் பயணம் ஆகும்.

WIND in Acrostic Poetry
Waves of Oxygenation in the Air
Ways of Living together as a Human Beings
With Operational excellence in Historical
Wide Variety of differentiation as a Specious.
Inaugural session was not known Everywhere
Iniatives part in Every moment in Line
Interested in doing on all occasional access
Inhabited formation for our Life time.
Notions of Ecological balances action everywhere
National geographic location is our Allocation
Nuances of Terminology we design ourselves
Number of devices preparations is our exploitation .
Directional transmission is strictly our systems
Determination and dedication is our way of Life
Doing good in Action is Really our Genuine Options on
Dedicated team Service is to regulate our Family Way.

https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/WIND-in-Acrostic-Poetry-e1tmh73/WIND-in-ACROSTIC-POETRY-a96s604

எதுகை-12 ஓ எனும் ஓரெழுத்து அகராதி அறிவோம். எ-எழுந்து து-துணையாக கை-கையினை ௐராயிரமாயிரம் ஆண்டுகளாக பயன் உறுப்பாக உள்ள நிலை அறிவோம்.

மனித வளம்
இலக்கென மனதில் உறுதி கொள்
உலகத் தடம் தரம் வாய்ந்தவை
சில நிலைத்த தொழில்நுட்ப கட்டமைப்பு
பலவாறு கருதுகோள் தேர்வான வைப்பகமே.
அகம் அனைத்தும் கற்றலை கற்பிக்கும்
ஆக மொத்தத்தில் கணிப்பும் முறையாம்
தகவல் பதிவே மதிக்கும் முகப்பு
ஊகம் செய்த நற்பயனே தொடரும்.
தொடர்பு கொண்ட நிகழ்வே வையகம்
உடன்பட்ட கொள்கை
பற்றியவை பற்றும்
படரும் கண்டம் பாயும் ஏவுகணை
தடம் பதித்தவையே வாழும்வரை முறை.
தயக்கம் தடுமாற்றம் துவக்க காலம்
இயல்பு இயற்கை இறைமை கொண்டவை
வயலின் வரவு வாழ்வே சிறப்பு
உயர உயிரினைத் தொடரனேயே புவியியல்.

https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/ep-e1tkpt3

மனித வளம்
இலக்கென மனதில் உறுதி கொள்
உலகத் தடம் தரம் வாய்ந்தவை
சில நிலைத்த தொழில்நுட்ப கட்டமைப்பு
பலவாறு கருதுகோள் தேர்வான வைப்பகமே.
அகம் அனைத்தும் கற்றலை கற்பிக்கும்
ஆக மொத்தத்தில் கணிப்பும் முறையாம்
தகவல் பதிவே மதிக்கும் முகப்பு
ஊகம் செய்த நற்பயனே தொடரும்.
தொடர்பு கொண்ட நிகழ்வே வையகம்
உடன்பட்ட கொள்கை
பற்றியவை பற்றும்
படரும் கண்டம் பாயும் ஏவுகணை
தடம் பதித்தவையே வாழும்வரை முறை.
தயக்கம் தடுமாற்றம் துவக்க காலம்
இயல்பு இயற்கை இறைமை கொண்டவை
வயலின் வரவு வாழ்வே சிறப்பு
உயர உயிரினைத் தொடரனேயே புவியியல்.

நாடியதே நாடு.
அடிச் சறுக்குச் சுற்றுப் பயணம்
ஆடிய எண்ணற்ற நிலையே சமத்தட்டு
துடிப்பாட்ட புவியாற்றல் நிலைக்கோடும் எரிமலை
ஓடியெங்கும் எரிந்துவிலகி தணலுமடங்குவது நீராற்றலே.
மலைவெட்டும் முகப்பு புவியின் வெடிப்பு
உலைக் காய்ச்சிய செயலிலும் அசையாது
தலைகால் இல்லா வட்டப் பாதையில்
மூலை முடுக்கெலாம் கடலோட்ட ஆழிப்பேரலை.
நீராற்றல் புவிசார் சுற்றின் வேகம்
பேராற்றல் மிக்க நிகழ்வில் கலந்து
ஆராய்ச்சி மிக்க தொடர் செயலே
ஓராயிரம் ஆண்டின் தொகுப்பு படிமலர்ச்சி.
படிமலர்ச்சி வரலாற்றில் பல்வேறு வகையாம்
ஓடிய உருவாக்கம் பெற்ற கண்டம்
நாடிய மண்டல நிலைக்கு ஏற்ப
வாடி வதங்கி செழிப்பதே நாடு.
குடிசை பகுதி வீட்டையும் நினை
மாடிவீடு அடுக்கிய வரைபட அமைப்போரே
நடிப்பில் பதவியாள்வோரே மதி கொள்வீர்
நாடிய நாடே முழுமை பெறும்.

%d bloggers like this: