தினசரி குறிப்பு

தினசரி குறிப்பு:

ஒரே பதம்

அண்டத்தை, பிரபஞ்சத்தை, இச்செயல் மன்றம் ‘ ஒரே பதம் ‘

எனக் குறிப்பிடுகிறது.

அண்டம் என்ற சொல் நம் அண்டத்தில் உள்ள அனைத்து

இயக்கங்களையும் குறிக்கிறது.

நம் முன்னோர்கள் ‘ பேரண்டம் ‘ என அழைக்கலாம் எனக்

கருதினார்கள்.

அண்டத்தை திருவாசகத்தில்

‘ அண்ட பகுதியின் உண்டைப் பிறக்கம்
அனப்பு அரும் தன்மை வளப்பெரும் காட்சி ‘

என குறிப்பு உள்ளது.

உலகளாவிய இயல்பில், ‘ Cosmos ‘, ‘ Universe ‘ என்று
ஆங்கிலத்தில் பழக்கத்தில் உள்ளது .

Cosmos என்ற ஆங்கில எழுத்து kosmos என்ற கிரேக்கச் சொல்லாகும். அதன் பொருள் ஒழுங்கமைதி ஆகும்.

Uni +Verse = Universe என ஆங்கிலத்தில் அழைப்பதை,
தமிழில் ஒரே பதம் பல்வேறு அண்டச்சரசாரங்களையும் உள்ளடக்கி ஒரே பொருளில் எளிய முறையில்
தமிழில் பயன்படுத்தலாம்.

Daily Notes – Child

The human kind is actually interesting stages for learning the reality. The present situation of learning sometimes spoil their ability and focus on memorising the facts. The facts ofcourse know the value, but the action based on the facts is not really upto the level of implementation. The stages where they really act only when they are in the field of making the things which is in the stages of implementation.

Some countries focus their attention in the field of education in their surroundings and the position of the universe as a whole. The child word is derived from Greek word pais , which means small.

The word as per the Acrostic pattern may be noted as below

C – Character

H – Having

I – In

L – Learning

D – Design.

Yes, the character is moulding in according with learning atmosphere with his own understanding. The actual development is what is  actually implemented in the situation he faced in reality.

 

 

Daily Notes – Point

The factors involving in economical activities considering the environmental and climate change is opt form of valuing the products and services. Maximising of profit in commerical concerns and analysing the welfare of certain topmost level rich people economical measures is the priority and valuation of the activities for economical growth. It is never considered the environmental and climate change. Emission control and technological innovation in respect of solar energy is not at all taken into the energy sectors. Greenery Environment in people living areas and promoting agriculture sector in place of infrastructure development is the real economic growth, not the business promotional activities.

Daily Notes- Failure

Daily Notes

Failure

It is a word used by the people on account of various defeating circumstances. Only in failure, we have to give more attention rather than on a success level. After getting success in one attempt, we may not know the importance and the value of life style stages.

The word failure was first used in french language in the theatrical slang. This word failure means in french language as ‘ faire fiasco ‘ which says ‘ to make a bottle’ .

The word ‘ fail ‘ used by our former president Abdul Kalam in Acrostic word as ‘

F – First
A – Attempt
I – In
L – L earning.

In Tamil, we call it as * கற்றலின் முதல் படி *

The failure is a stage where we make a next progressive steps in convincing manner.

* MAKE FAILURE AS A STAGE OF SUCCESS. *

Daily Notes – Credit

Daily Notes:
————-
Credit:

The word credit denotes the quality of evalating integrity, intelligence and energy in our day today life.
To follow ‘ Integrity ‘ is the sole aim of our life time achievement.
If we follow integrity in our life, the intelligence and the energy what we require for our transaction will follow in continuation of those circumstances.

The Character of the individual will depend upon the integral part of the human beings living system.

The Charismatic leadership of any organisation is fully dependent upon the confidence what the leaders create on the integrity of the system.

The word ‘ Credit ‘ is derived from the latin word ‘ credere ‘ which means ‘ to believe ‘.

The continuos action of any situation with confidence would definetly bring the best result.
The intelligent is nothing but entire concentration on
the difficult circumstances with believe in action.

DAILY NOTES : DECISION – Repo Rate by RBI

RBI Decision on Repo Rate.
The decision of Repo Rate interest levied by RBI on long and short term loan is not changed in the monetary in the Monetary Policy Committee.

The word ‘ DECISION ‘is described as ‘ Deci(de) + (posses)sion ‘.

The decision what we have made on any situation is the determination of our life style.

Let us discuss the word ‘ decision ‘ with the fact that it denotes the ‘ deciding ‘ factors with the ‘ possession ‘ what we have in nominal value of the situation.

The ‘ decision ‘ can also split as :

‘ de+cide with posses+sion ‘.

The English prefix word ‘ de ‘ which means ‘ off ‘ or ‘ from ‘ the situation. The prefix is used in deduce, deject, devoid etc.,
The word ‘ cide ‘ originates from latin word ‘ caedere ‘
which means to kill, to join together these two ‘ de + cide ‘ words denote ‘ away from the killing situation ‘.

Similarly, the word posessing can be halved into
‘ posses+sion’.
Yes, the present position of RBI is to keep unchange the repo rate on the banks for avoiding any disastrous way.

What we have at present situation, we have to take a decision on the present circumstance in accordance with existing affairs.

Expecting the interest rate hike by RBI or reducing it will be the determinant position of our economical position of our country.

The interest is the nominal word like, wages salary, commision etc., fixing in terms of cash value. It is either increase or decrease in only nomenclature.

The categorical position of the RBI is to adjust with the cash value in tune the nominal values.

The present position of RBI is to keep unchanged the repo rate for avoiding any disastrous way.

The inflation rate is projected from downwards.

The MSP, Minimum Support Price , for farmers should be increased at least from the current level by minimising
middle men intervention.

Daily Notes

Daily Notes

The Word ‘ Pros and Con ‘ is derived from latin language with the meaning of ‘ for and against’.

We may also express the meaning in the following manner.

The ‘ daily notes ‘ brings cheerful way of bring positiveness to us.

The word ‘ prosperity ‘ brings welfare to our position in all ways. The word prosperity can split as prosper+(qual)ity.
We know the quality of any human beings get the circumstances of the qualified level. After getting the adequate qualification and in depth knowledge in the subjects only, we would get prosper in any situation.
We will make all effort for getting qualification for achieving prosperity. Qualification is , not only to be defined as acquiring degrees, further knowledge of the relevant subjects.

The Word ‘ Construct ‘ can be halved as Con(sign)+(in)struct to have proper build up of any position. We have to make necessary arrangement for getting certain level what we require in day to day activities.
Though the word ‘ con ‘ meaning ‘ against ‘ in latin language. Against all negative aspects, we have to construct from zero to one.

” Analyse every action with pros and con ”

and achieve the target what we require.

DAILY NOTES-OPTIMISM

DAILY NOTES

OPTIMISM

The option is what you initiate in maximum understanding on any . . ism.

The term ‘ OPTIMISM ‘ can describe in the following way.

The ‘ opt ‘ is the ‘ option ‘ how you choose on any subject.

The necessary desire what you involve in everyday action culminate your aim.

The option what you choose will defintely increase your position in any . . . ism.

The positive notion and involvement bring your successful attitude ever.

Daily Notes

Personality
Today is the day commemorated for Gandhi Birth Day. I have started for my chat on with Daily Notes in this article from today. Popular figures in human being is ever remembered on account of their life time action. Gandhiji is one of the popular figure in 20th century.
Why Gandhiji birthday is being celebrated every year ?
Why is he so popular?
The struggle he faced in his life cycle converted his action into positive affirmative way. The positiveness action with regularity is his way of popularity. A singleman voice is always paving the way for integration. The popular quote noted by Mr. James Allen
‘ Integration is the unified, coherent action for Human Unity.’

%d bloggers like this: