வாழ்க்கை கையேடு

வாழ்க்கை கையைடு .
———————————–

கற்றலே , ஓவ்வொருவரின்
வளர்ச்சி , முன்னேற்றம் .

கற்பதற்கு , படிப்பு ,
ஓர் கருவி.

படிப்பு , வாழ்க்கையை
உணர்ந்து
கொள்வதற்குண்டான
ஓர் பரந்த நிலைப்பாடு .

ஒவ்வொருவரின்
தகுதியை
வளர்ப்பதே ,
சரியான வளர்ச்சி ,
முன்னேற்றம் .

தகுதி = த ரம் ,
கு ணம் ,
தி றமை .

தரத்தை மேம்படுத்துவதே ,
ஒவ்வொருவரின் பிரத்யேக
செயல் .

தரம் , அவரவர்களின்
உடல் செல்களின் அமைப்பினால்
உண்டாகும் ஒர் நிலை .

தரத்தை , மேலும் சீர்திருத்த
நற்குணங்களை
வளர்ப்பதே ,
அடுத்த நிலை .

ஒவ்வொருவரின் தனி்பட்ட
முயற்சியே ,
தரமாகிய , உடல் செல்களின்
அமைப்பில் இருந்து ,
நற்சிந்தனையை , செயலாக்க
உருவாக்கும்
ஓர் பயிற்சி .

PASS = P ersuasion
A nd
S teps ( into )
S ystem .
வாழ்க்கை முறைமையை
அறிதலே , முன்னேற்றத்திற்கு
உண்டான தேர்ச்சி .

  1. கையேடு தொடரும் . ,

வாழ்க்கை கையேடு – 2
————————————
தரமும் , குணமும்
ஒவ்வொருவரின் அடித்தளம் .

தரமான செல்களின்
தோற்றம் , நிலைப்புதன்மை ,
குணமாக அமையும் .

உயிர்ப்பித்தலே , செல்களின்
ஆதாரம் .

நல்ல சிந்தனை ,
ஓர் சிறந்த செயலுக்கான
வித்து .

நற்சிந்தனை , குணமாக
ஒவ்வொருவரின்
வாழ்க்கை நிலையை
உயர்த்தும் .

தரமும் , குணமும்
முக்கோண வடிவின்
இரு அடித்தள முனைகள் .

முக்கோண வடிவின்
கூரான
மேல் பகுதியே
ஒவ்வொருவரின்
திறமையாகும் .

எனவே , நம்
செல்களின் அடித்தளம்
தரமும் குணமும் .

நம் திறமை ,
நற்செயலுக்கான
கூர்மையான அறிவு .

தரம் , குணம்
திறமை நம் செல்களின்
முக்கோண பரிமாணம் (size).

தகுதி = த ரம் ,
கு ணம்
தி றமை .

நம் தகுதியை ,
ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும்
மேம்படுத்துவோம் .

நிலையான வாழ்வு ,
தரத்தையும் , குணத்தையும்
கொண்டு
நம் , நல்ல திறமையை
வளர்ச்சி பாதைக்கு
கொண்டு செல்வோம் .

தொடரும் கையேடு . , . ,

வாழ்க்கை கையேடு -3
———————————-
தகுதியை மேம்படுத்த,
தன் முனைப்பே ,
முதல் செயலாகும் .

அவரவர்களின் ஆதார குறிப்பை
பதிவதேயே, கல்லிலும்,
ஏட்டிலும் பதித்தோம் .

கல்லில் , தம் ஆதாரத்தை
விளக்கியதால் ,
*கல்வி(ளக்கம் ) *
என குறிப்பிடுகிறோம் .

கல்வி = கல்+வி (ளக்கம்) .

மூதாதையர்களின் விளக்க
குறிப்பே , சமயமாக ,
சமுதாய கருத்துக்களாக
அறிந்து கொள்கிறோம் .

அன்பும் , அறனுமே
நம் பண்பும் பயனும்
ஆகும் .

அறத்துடன் வாழ்வது ,
சரியான ஆன்மீக நிலைக்கு ,
நம் வாழ்க்கையை
இட்டுச்செல்லும் .

ஔவையின் ஆத்திசூடியை
கற்றறிதல் ,
நம் ஆன்ம நேயத்தை
வளர்க்கும் ஓர் உன்னத
பாங்கு .

பட்டமும் , பதவியும்
நம் அறிந்து செயல்படுவதற்கான
ஓர் கருவி .

நாம் அறிந்து கொண்டதை ,
அனுபவத்தை
பதிந்ததனால் ,
ஏடாக மாறின .

ஏட்டில் பதிந்தது ,
எக்காலமும்
அறிவதற்குண்டான
வாய்ப்பு .

கற்றலுக்கு உண்டான
முதல் நிலை, அனுபவமே .

போற்றுவோம் , நல் கருத்துக்களை .

கையேடு தொடரும் . , ,

வாழ்க்கை கையேடு -4
———————————-
நம்உடலின் வளர்ச்சி ,
செல்களின் அமைப்பே .

அவரவர்களின் தனிப்பட்ட
தோற்றம் , செல்களால்
உருவாக்கப்படும் சீரமைப்பே .

செல்களை மேலும் வளர்ச்சி
பெறச்செய்வது , நாம்
உண்ணும் ஆகாரமே .

உடலும் , உள்ளம்
வளர்ச்சி பெறுவது ,
நம் பெற்றோர்களின்
பெரு முயற்சி .

எங்கு வளர்கிறோமோ ,
அந்தந்த மொழி ,
கலாச்சாரம் ,
நம்மில் உருவாக்கப்படும் .

நல்ல பல மாற்றங்கள் ,
ஒவ்வொருவரின் வாழ்வில்
தோன்றும் அரிய
நிகழ்ச்சிகள்.

சுற்றுப்புற சூழ்நிலை ,
நம் வாழ்வின் தரத்தை
நிலை நிறுத்தும்
ஓர் பொக்கிஷம் .

ஒரே உடல் ,
ஒரே தோற்றம்
ஒரே பதமாகிய
இப்பிரபஞ்சம் .

நம் வாழ்வுக்கு
ஆதாரம் ,
காற்று , நீர் ,
நம் உடல் ,
நம்மை இயக்கும்
எரி பொருளாகிய சக்தி ,
நாம் இருக்கும்
இப்பிரபஞ்சமாகிய
ஒரே பதம், நம் உடல் .

நாம் உணரும் ,
ஒவ்வொரு
நிலையும்
எண்ணிலடங்காதவையே .

உடலும் , உயிரும்
ஒருங்கே வளருவதே
நம் தோற்றம் ,
நம் வளர்ச்சி .

நற்குணங்களுடன்
வாழ்வோம் .
நல்ல தகுதியை
பெறுவோம் .

கையேடு தொடரும் .

வாழ்க்கை கையேடு – 5
————————————–
நம் செல்களினால்
உருவாகும் , தரமும் ,
குணமும் ,
திறமையினால்
வெளிப்படும் .

நம்
கட்டளை , மந்திரம்
தரத்தையும் ,
குணத்தையும்
மேம்படுத்துவதே .

நற்குணங்கள் ,
நாளும் வளர்கின்ற
ஓர் அற்புதம் .

திறமை ,
நம்மை வளர்க்கும் ,
ஓர் இயந்திரம் .

நல்ல பயிற்சி தான்
என்றும் சிறந்து
விளங்கும்
நம் நிலை .

பயிரிடுவோம் ,
நல்ல தரத்தையும்
குணத்தையும் .

நல்ல பழக்கம் ,
கற்று உணர்ந்து
செயல்படுதலில் ,
நன்மையை
தோற்றுவிக்கும் .

வளர்ச்சி ,
என்றும் நம் தரத்தையும்
குணத்தையும்
ஓர் கருவி.

திறமைதான்
நமது செல்வம் .

வாழ்க்கை கையேடு – 6
————————————-
திறமை தான் நமது
செல்வம் .

திற(உன் )மை(யத்தை) .

திறமையை வெளிகொணர்வது
உங்களின் தனிப்பட்ட முயற்சியே .

உங்களின் தரத்தையும் ,
குணத்தையும்
செயல்படுத்துவது .
திறமையே .

திறமை , ஒவ்வொருவரின்
தனிப்பட்ட முயற்சி .

ஒவ்வொருவருக்கும் ,
திறமை தான்
பொக்கிஷம் .

திறமையின் ,
திறவுகோலே
செயல் தான் .

திறம்பட
செயல்படுத்துவோம் ,
நம் திறமையை .

நமது திறமை ,
அனவருக்கும்
பயன்படுவதாக
இருக்கட்டும் .

தொடரும் கையேடு . ,

வாழ்க்கை கையேடு – 7
————————————-
கல்வி , தகுதியை
வளர்க்கும் .

செல்வம் , செயலை
மேம்படுத்தும் .

வீரத்தின் வெளிப்பாடு
சேவையே .

*தகுதியும் , செயலும் ,
சேவையும் *
மக்களின்
நிரந்தர அடிப்படை
தொடர் நிகழ்ச்சிகள் .

இத்தொடர் நிகழ்ச்சிகள் ,
ஒவ்வொருவரின்
வாழ்க்கையை
அமைக்கும்
தேவையான கடமைகளாகும் .

செயலே , பொருள்
ஆதாரத்திற்கு
ஊன்றுகோல் .

* செயலாக = செ வ்வனே
ய தார்த்தமாக
லா வகமாக
க டமையாற்றுவதே .*

செயலே , பொருள் உருவாக்கம் .

பொருள்கள் அனைத்தும்
பிரபஞ்சமாகிய
ஒரே பதத்தின்
உடைமை .

  • அந்த * ஒரேபத *
    உடைமையில்
    தொடர்ச்சியாக
    பணியாற்றுவதே
    நம் கடமை .

வாழ்க்கை கையேடு – 8
————————————–
வாழ்க்கை புரியாத புதிர் .

புரிந்து கொள்ளுதலே உயர்வு .

நம் உடலும் , உயிரும்
செல்களின் பரிணாம
தோற்றம் .

செயல்களின்
கட்டுபாட்டில்
இயங்கும் நம் தசைகள் ,
உணர்வின்
இயக்க
புரிதல்,
நம் உடல்
பருவ மாற்றத்தின்
நிலை .

இளமை பருவம் ,
இயங்கும் பருவம் .

முதுமை தோற்றம் ,
இயக்கும் பருவம் .

இயங்குவதும் ,
இயக்குவதும்
நம் இன்றியமையாத
நிலை .

இயக்குவோம் ,
நல்ல செல்களின்
வடிவை .

புரிந்து கொள்வோம் ,
நம் உடல் , உயிர்
மாற்றத்தின் நிலையை .

வாழ்க்கை கையேடு – 9
————————————-
தேடல் , ஆன்ம அமைதியும் ,
சேவையின் தேவையும் .

ஆன்ம அமைதியே ,
அனைவரின் வழிபாடு .

சேவை செய்வதே ,
நமது தேடலின்
முக்கிய
நோக்கம் .

சேவையின் தேவையை ,
கலந்து உரையாடுதல்
எக்காலத்திற்கும்
பயன் தரும் .

ஆன்மீக தேடலில்
இசையே பிரதானமாக
கருதுகிறோம் .

இசை = இ னிமையின்
சை கை .

இசை = இ றைவனின்
சை கை கோட்பாடு .

கோயில் வழிபாடு ,
அனைவரையும்
ஆன்மீகத்துக்கு
இட்டு செல்லும் வழி .

சேவை = சே ர்ப்போம்
வை யகத்தில் .

தேவை = தே டுவோம்
வை யகத்தில் .

சேவை ,
நாம்
பெற்றதை ,
பகிர்ந்து
அளிப்பதாகும் .

சேவையின் தேவையே
நமது தேடலாக
இருக்கட்டும் .

பொருள் ,
அடிப்படை
தேவையை
பூர்த்தி
செய்வதாக
இருக்கட்டுமே .

வாழ்க்கை கையேடு – 10
————————————–
நேரமே = நே ர்த்தியான
ர கவாரியான
மே ன்மைக்கு .
——————————————–
மானிடர்கள் பயன்படுத்தும்
மேன்மைக்குரிய கருவி.

இயற்கையின் பங்களிப்பே ,
நேர்த்தியான நேர
மேலாண்மை .

நாம் இருக்கும்
இடத்தை ,
சுழலும்
பூமியில் ,
ரக வாரியாக
காட்டும் .

360 ் அளவையும்
துல்லியமாக
காட்டும்

நம் வாழ்க்கை
ஓட்டமும் ,
நேரத்தின்
ஊடாக
செல்லும் .

நேரம் அறிந்து
செயல்படுதல் ,
நம் வாழ்க்கை
பகிர்வுக்கு
ஓர் நிலை கண்ணாடி .

நேரமே ,
நம் எல்லோருடைய
வாழ்நாளிலும்
தொடரும் ,
ஓர் ஓட்ட பந்தய
நிகழ்ச்சி .

நேரம் ,
நாம் செல்லும்
வாழ்க்கையின்
செல்வம் .

வாழ்க்கை கையேடு – 11

காலங்கள்
—————–
ஒவ்வொருவருக்கும்
இளமை பருவம் ,
இனிமையான அனுபவம் .

பெற்றோர்களின்
ஆதரவும் , பாராட்டுதலும்
சிறப்பாக இருக்கும் ,
இளமை பருவத்தில் .

இளமை கால லட்சியம் ,
பெரியோர்களின்
வளர்ப்பே .

இளமை காலத்தில் ,
அறிவு , ஆற்றல்
மிளிரும் தன்மை ,
மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தின்
தூண்டுகோலே .

சமுதாய நோக்கு ,
கற்றலிலும் ,
அனுபவத்திலும்
வெளிப்படும் .

காலமே = கா க்கும்
ல ட்சியத்தின்
மே ன்மைக்காக .

இளமை கால குறிக்கோள்கள் ,
சமூக வரையறையே .

சமய கோட்பாட்டுகளும் ,
பழக்கத்தினால்
உருவாகுபவையே .

சமய நோக்கும் ,
பழக்க வழக்கத்தின்
அடிப்படையே .

வாழ்வின் அமைப்பே ,
சமுதாய வழிமுறைகளே .

சமுதாயமே = ச மமான நோக்கு ,
மு ன்னேறத்திற்காக ,
தா மே
ய தார்த்தமான முறையில்
மே ன்மையடைபவயே .

சமமான பார்வை நோக்கு ,
கற்றலினாலும் ,
அனுபவத்தினாலும்
பெறுபவையே .

மனிதர்களின்
வரலாற்றில் ,
சமுதாயத்தை ,
யதார்த்தமான
வகையில்
மேன்மையடைய செய்யும் ,
ஒவ்வொரு
பருவகாலங்களின்
அமைப்பும் .

கையேடு தொடரும் . ,

வாழ்க்கை கையேடு – 13
—————————————-
செய்க பொருளை
——————————
வாழ்வதற்கு தேவையான

பொருட்களை செய்வதே

நமது சரியான மேன்மை .

அதிக உற்பத்தி என்பதைவிட

தேவையான பொருட்களை

நமக்கு , என்றும் முதலிடம்

பெறும் .

அதிக லாபமே =அ டுக்காக
தி னமும்
க டமையாற்றுவதில்

லா வகமாக
ப ணத்தின் மூலம்
மே ன்மையடைவது

வியாபாரமா ? = வி னையால்
யா வருக்கும்
பா ங்காக
ர கவாரியாக
மா னிடரின்
– தேவையை
– பூர்த்தி செய்வது .

அதிக லாபமே வியாபாரமா ?

வியாபாரம் , மக்களின்
தேவையை பூர்த்தி செய்வதே .

லாபம் ஈட்டுவது ,
அடுக்கு
முறை சுழற்சியில்
இருப்பதே ,
அனைவருக்குமான
நலமாகும் .

ஒரு சாரார் பணம் ஈட்டுவது மட்டுமே ,
வியாபாரமா என்பது
கேள்விகுறியே .

பொருள்தான் ஆதாரம் .

லாபம் என்பது ,
கண்ணுக்கு புலப்படாத
ஓர் குறியீடு .

பொருள் முதன்மை
பெறுதல் அனைவருக்கும் நலமாகும் .

ஒரு சாரர்கள்
பயன்பெறுவது தான் ,
பொருளாதார முன்னேற்றமா
என்பது
என்றும் கேள்விகுறியே .

எங்கும்
இயற்கையின் ஆதாரமே ,
பொருள்களாக மாறும்
தன்மை உடையவைகளாகும் .

செய்வோம் பொருள்களை !

நலம் பெறுவோம் ,
நாம் கடமேயாற்றுவதில் .

வாழ்க்கை கையேடு – 14
————————————–
தலைமை செயலகமே
————————————-
நம் அகத்தின் தலைமை

செயலகம் , மூளை .

நம் செயலுக்கு உத்வேகமே ,

மூளை நரம்புகளின் ஆதிக்கம் .

நமது அகத்தின் கட்டளை

இடும்

எஜமான் .

நினைவுகளின் ,

தொடர்

இயக்கம் .

தலைமை செயலகமே =

தலை யே
மை யமான

செ யலாற்றலுக்கு
ய தார்த்தமான
ல ட்சியத்துக்கும் ,
க டமை புரிந்து ,
மே ன்மையாற்றக்கூடியவை .

நமது அங்கத்தை ,

ஆளும்

செயல் மன்றம் ,

மூளை .

அமிக்டாலா என்று

சொல்லக்கூடிய மூளையின்

பதிவேடு , நமது

அங்க உணர்ச்சிகளுக்கான

சாதனை-தாங்கி .

நம் உடலை காக்கும்

மிகவும் பத்திரமான

பதிவேடு .

நம் செயலாற்றலுக்கும்

யதார்த்தமாக , நம்

லட்சியத்துக்கு

இட்டு செல்லும்

வழி காட்டி .

ஒவ்வொருவரையும் மேன்மையடைய

செய்யும் , நம்

வாழ்வின் பெட்டகம் .

காப்போம் ,

நம் தலைமை செயலகத்தை .

கையேடு தொடரும் . ,

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்

%d bloggers like this: