எதுகை-12 ஓ எனும் ஓரெழுத்து அகராதி அறிவோம். எ-எழுந்து து-துணையாக கை-கையினை ௐராயிரமாயிரம் ஆண்டுகளாக பயன் உறுப்பாக உள்ள நிலை அறிவோம்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA