இசைத் தமிழ் 6 தாயின் ஒலி இயல்பு இசை என்போம் தந்தையின் ஒலி இயல்பு ஓசை என்போம்.

https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/6-e1o0gt0

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

One thought on “இசைத் தமிழ் 6 தாயின் ஒலி இயல்பு இசை என்போம் தந்தையின் ஒலி இயல்பு ஓசை என்போம்.”

Comments are closed.