நிலை

நிலை
——

அன்பு நிலை

ஆற்றல் நிலை

இயற்கை நிலை

ஈர நிலை

உண்மை நிலை

ஊரின் நிலை

எண்ண நிலை

ஏற்றத்தின் நிலை

ஒற்றுமை நிலை

ஓர் முக நிலை

ஔதாரிய நிலை

அஃதே நம் நிலை .

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA