உயிரிய கணிப்பும் எணினிப் பதிவும்.

பழகும் வாய்ப்பு வாழும் வாழ்க்கை
உழவர் வயல்வெளி உண்ண உணவு
ஆழ அகல விரிந்த பேரண்டம்
வழவழப்புத் தருணம் உயிரிய நீரலை.

நீரலை நீராவி விசையாழி வீச்சு
தர வரிசை சேவை சேர்க்கும்
ஊரகத் தொழில் நுட்பமே மூல
வரவு செலவு ஆக்க அறிக்கை.

அறிவுசார் சொத்துரிமை சார்பு நிலை
பறிமுதலை பகிர்ந்த இலாப பகிர்வு
வறிய வரியக்கத் துறைக் கணிப்பு
சிறிய வணிகப் பிரிவே ஊக்கம்.

எண்ணும் எண்ணம் அளவின் இலக்கு
பண்ணும் பயிலும் பயிற்றிடும் மொழி
விண்ணும் மழையும் மெய்யின பகிர்வு
கண்ணும் கருத்தும் எணினிப் பதிவு.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA