17 இலட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கருவிகள் தொடக்க நிலை இயலுலகு இறக்கை கூட்டிணைவு(Fusion) மண்டலச்சுற்று.

இறக்கை கூட்டிணைவு(Fusion)
மண்டலச்சுற்று.

பேரண்டபெருஞ்சிதறல் கருந்துளை கதிரியக்க பேரதிர்வு
இரண்டிரண்டாய் தேறிய ஒளிமின் வேகத்தின் வேதியியல்
புரண்டெழும் சுழற்சி ஆற்றல் பேரண்டெழுச்சி
ஓரணு உயரினச்சேர்க்கை நிலைகருவிலி உயிரணு.
உயிரணுக்கருவறை பேருலகச் சுழல் ஆற்றல்
மயிரிழைவாயில் ஒன்றுடன் ஒன்றிய தொடரனை
கயிறுபோல் வடம்பிடித்து வட்டமிடும்
ஆயிரமாயிரம் கனிமச்சேர்க்கை பிரிந்திருந்து வட்டமிடும்.
வட்டணை(Orbit)த்தூசுகள் உலோகத்தூள்கள் வாயுக்கள் முகில்பந்து
வட்டமிட்டு இணைந்தவை பிரியும்; பிரிந்தவை
ஊட்டத்துளை விசை
உள்ளக அணுகல்
வட்டமிட்ட சுற்றணை இணைவு கூர்தலறம்(Cause and Effect).
அறஞ்சேர்ந்த நட்சத்திர உடைகோள் பெறும்
ஆற அமர உடைபடும் வேகச்சுற்று
பறக்கும் பேருலகச்சுற்றுபந்து பந்த பாசப்பார்வை
இறக்கை‌ கூட்டிணைவு முகில்சார்பில் மண்டலச்சுற்று.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

%d bloggers like this: