மூலதன படைப்பு மூலதளத்தின் வழிபாடு.

மூலதன படைப்பு மூலதளத்தின் வழிபாடு.

கால நேரம் ஏற்கும் முதலாய்
கோலம் போட்டு வளரும் தொழிலாய்
ஞாலம் போற்றும் வாழ்வில் நின்றாய்
ஏலமிட்டு நிற்கும் நிறும கொள்கை.

கொள்கை கோட்பாடு
இருப்பு நிலை
நாள் நேரத்தில் தழுவி கொள்ளும்
ஆள் ஆதாரச் சேவை தேவை
உள் உணர்வில் ஒட்டும் மூலதனம்.

மூலதனம் முற்றும் நாடும் தன்மை
மூல தளத்தில் வரலாறு படைக்கும்
பலமாக படரும் காய் கனிகள்
நலமாக வளர்க்கும் பண்பாட்டு முறை.

முறை யாவும் முயற்சியின் வரையறை
அறை காக்கும் தட்பவெப்ப நிலை
உறைவிடம் அறம் பொருள் இன்பம்
இறை நம்பிக்கை இயற்கை வழிபாடு.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA