நிலைக்கருவிலி பயணம்

நிலைக்கருவினம்
புவிநிலை படிமலர்ச்சி.

நிலைக் கருவின நுண்ணக கருவினம்
வலைச் செயலி ஒற்றை செல்லினம்
இலைமறை அறிவியல் உயிரின பயணம்
தொலைதூர ஊடக மரபுபொறியியல் அறிவு.

அறிவு மூலத் தொழில்நுட்ப நுணுக்கம்
ஊறிய உயிர்ப் பிணைப்பு ஒட்டுணைவு
கறிகாய் வரை பயிர்த் தொழில்
பறித்து உண்ணும் வரை நிலைப்பு.

நிலைய பகுதி குறியீட்டு தகவல்
கலை இலக்கிய பண்பாட்டு இலக்கு
தலைமை செயலக மனித இனப்பழக்கம்
வலைய கற்கும்குழு தொடர் கற்றல்நிலை.

கற்றல் நிலைப்பாடு தன்னிலைத் தொடர்
பற்றி பயன்படுத்தும் வகை படிமலர்ச்சி
வற்றிய புவிநிலை தொடர் மழைப்பொழிவு
ஊற்றுநீர் பயிர்
வளர்முறை ஆற்றல்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA