நம்மொழி வரலாறு

நம்மொழி வரலாறு:

நம்மொழி வரல் ஆறு காலநிலை
ஐம்பெரும் காப்பிய நூல்கள் பதிவு
ஆம்என்று உரைப் பகுதிப் பகிர்வு
தம்முளம் கொண்டு பேசும் மகிழும்.

மகிழும் வண்ணச் செயல்பாடு என்றும்
அகிலம் பார்க்கும் வண்ணம் அடிகள்
பகிர்ந்து கொள்ள உதவும் இணைய
முகில்களுள் துகள்கள் கூட்ட முகத்தொகுப்பு.

முகப்பு பக்கம் அமைப்பு உருவம்
மகத்துவம் கொண்டோர் பார்வைக்கு அன்பளிப்பு
உகந்த நாளேது கற்பனை விதைகளுக்கு
அகமகிழ்ந்து பகிர்ந்து மனமுவந்து கொள்ளும்.

கொள்ளும் நுண்ணுயிர் செல்களின் தேர்வு
அள்ளும் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை போன்றவை
உள்ளும் புறமும் கண்டதில் கேட்டவை
அள்ளி அணைத்தொரு பக்க இணையத்தளம்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA