நமது OUR – IN ACROSTIC POEM

” OUR “
WORD in ACROSTIC POEM:

Action To GOAL :

Our Actions require to curtail the unbelievable stories
     On to the Relevance of the Circumstances under which
Overall to Ascertain the present Reality
     Of course to maintain the same for present situations.

Unify the Forces in the world with Living Standards
     Unique Opportunities is only available to everyone wherever
Universal Power and support is on for every moments
      Unity with Strength and happiness in your life Styles.

Regulate the Circumstances under which Everyday
       Rehearsal is on for Real Approaching within the local circle
Read the Full form Favouring Utilatary Limited Levels
      Reach the Generally Obtaining Achievements Linking to GOAL. 

—————————
” நமது “
இலக்கை அடைய நடவடிக்கை:

நம் செயல்கள் நம்பமுடியாத கதைகளை குறைக்க வேண்டும்
     சூழ்நிலைகளின் பொருத்தம் பற்றி
ஒட்டுமொத்தமாக தற்போதைய சூழ்நிலையில் அறிய
     நிச்சயமாக, தற்போதைய நிலையில் பழகி பராமரிக்க வேண்டும்.

உலகில் உள்ள  வாழ்க்கைத் தரத்தை ஒருங்கிணைக்கவும்
     தனித்துவமான வாய்ப்புகள் எங்கிருந்தாலும் அனைவருக்கும் கிடைக்கட்டும்.

புவி தருணத்தினை அறியும்
       வாழ்க்கை முறைகளில் வலிமை மற்றும் மகிழ்ச்சியுடன் ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தட்டும்.

ஒவ்வொரு நாளும் சூழ்நிலைகளை ஒழுங்குபடுத்துங்கள்
       உள்ளூர் வட்டத்திற்குள் உண்மையான அணுகலுக்கான ஒத்திகை
முழுப் படிவம் தெரிய முனையவும்.
      இலக்குடன் இணைக்கும் பொதுவாக பெறும் சாதனைகள் பெருகட்டும்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

%d bloggers like this: