தாய்மொழி நாள் பாடல்

#தாய்மொழி_நாள்_பதிவு_பாடல்**

தாய்மொழி நாள் பலரும் நல்கும்
      உய்ய உயர உயிரிய தொடரிணைப்பு
ஆய்ந்து அறிந்த மெய் உறுப்பு
     வாயீந்து ஒலிக்கும் ஒலி மரபு.**

மரபணு படிமாற்றம் தம்மிதழுக்கு உருமாறும்
     இரண்டடி மூன்றடி முறையாக்கச் சொல்
வரலாறு படித்துறை படிமலர்ச்சி உருபன்
     நரம்பசைவுப் பண் பாடும் பண்பாடு

பண்பாடும் பயணத் தொலைவு இருக்கை
     மண்ணியக்க செயல் பாட்டில் அடங்கும்
எண்ணும் குறியீடு மொழியில் சொல்
     கண்ணும் கருத்தும் நிறைவாக தாயனை.

தாயனை(DNA) ஆறனை(RNA) உயிரிய வாழ்வு
     இயற்கை தரும் தீர்வு நீர்ப்பசை
தயவின் தரவு வரலாற்று முதல்படி
     பயன் தரும் நலமே தாயகம். 

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

%d bloggers like this: