உள்ள உண்மை

உள்ள உண்மை:

உள்ளது உள்ளபடி உள்ளவை உள்ளாக
உள்ளம் உள்ளும் உள்ளுவது உள்ளாவது
உள்ளுமோ உள்ளாத உள்ளார் உள்வகை
உள்ளுவகை உள்நின்று உள்ளக உள்ளீடு.

உள்ளீடு உள்ளிட்ட உள்ளது உள்ள
உள்ளத்துள் உள்ளுறும் உள்ளதவை உள்ளனவே
உள்ளாற உள்நுழைவு உள்ளப்பாடு உள்ளபடி
உள்நிலை உள்ளிடும் உள்ளுறை உயிரியம்.

உயிரியம் உள்ளதும் உள்ளென உள்ளதாம்
மயிரிழை உள்செல் உள்கொள்ளும் உள்நுட்பம்
உயிரிழை உள்ளதில் உள்செல்லும் உள்ளொளி
உயிரிய உள்பகுப்பு உள்ளதுயிர் உள்ளாற்றல்.

உள்ளாற்றல் உள்ளார் உள்ளே உள்ளமை
வள்ளல் உள்ளத்துளி உள்ளகுருதி உள்பக்கம்
துள்ளல் உள்ள வேகம் உள்ளுறுதி உள்ளன்பு உள்ளகத்தினுள் உள்நரம்பு
உள்துறை

உள்திசை உள்தொடர்பின உண்மையுண்டு.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA