அகத்துளி அணி ஆற்றும் ஆளும்

அகத்துளி அணி
ஆற்றும் ஆளும்.

பெரும் பங்கு பேசும் பாவினம்
    பொருநர் ஒப்புதல் ஒன்றிய பகுதி
விரும்பி வளரும் அகத்துளி அணி   பொருள் விளங்கி
ஆற்றும் சொல்
     
சொல் விளங்கும் முறைமை பொதுநிலை
      பல்பொருள் அங்கம் பொருந்தும்
கல்லும் மண்ணும் நீரும் நெருப்பும்
     வல்லமை கொண்ட இலக்கின் அசைவு.

அசைவும் நிலைக்கும் திறம்பட கலக்கும்
      இசை இயற்கை சைகை இயலும்
பசை பற்றும் சைகை தாயம் (வாய்ப்பு)
      ஆசை‌ பேரலை பொருளினில் பெருகும்

பெருகும் கைவண்(தானம்)
வயல் வெள்ளாமை
      வருவாய் வளம் பெருகும் ஊடக‌ப் பயிர்த்தொழில் ஊரில் பலர்
     விரும்பிய வளர்ப்பு வயல்வெளி சூழல்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

%d bloggers like this: