48 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பல்லுயிர் முதுகெலும்பு இல்லாத கடல் வாழ்க்கை நிகழ்வுகளின் காலம் ஆகும்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA