42 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு – தாடை எலும்புகள் முதுகெலும்பு மீன்கள் தோன்றிய காலம்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA