பூரணமே

பூரணமே

பூ பூத்த பூவின பூரணமே
பூ பூர்வின பூர்வீக பூரணமே
பூ பூக்கும் பூக்கள் பூரணமே
பூ பூர்வக் குடி பூரணமே.

பூ பூராவும் ஒக்கும் பூரணமே
பூ பூமலர்ந்து உதிக்கும் பூரணமே
பூ பூமணம் கமழும் பூரணமே
பூ பூவிழித் தாங்கும் பூரணமே.

பூ பூவெளித் தோற்றம் பூரணமே
பூ புவியின உயிரியப் பூரணமே
பூ பூத்ததனி பிறப்பின பூரணமே.

பூ பூவாசம் உணரும் பூரணமே
பூ பூவகை அறிந்துணரும் பூரணமே
பூ பூக்கனியாய் பழமாகும் பூரணமே
பூ பூவான மெய்யறியா பூரணமே.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

%d bloggers like this: