நிலைக்கருவிலி

தலைமை யகத்தறு வாய் நிறுவல்.

பிறப்பு எனும் நிலைக் கருவிலி
திறப்பு எனும் ஒன்றில் பிரிந்து
உறுப்பு என்றொரு பெயரும் பெற்று
தறுவாயில் உள்ளதொரு உருவாய் நிறுவல்.

நிறுவல் நிரல் சிறுத் தோற்றம்
உறுப்பினத் தேர்வி லங்கே தானொரு
கறுப்பு வெள்ளை இளஞ்சிவப்பு நிறம்
உறுப் பெறும் பாங்கே பாதுகாப்பு.

பாதுகாப்பு சேவையில் தேனீப் போல்
அது மற்றொரு உள்ளன்புக் கட்டளையில்
ஏதுவாக இருக்கும் குருதி ஊர்வலத்தில்
அதுவும் நாளும் உறுப்பெற்று சுழலும்.

முப்பது முக்கோடி ஏகமும் இணைய
அப்படியே போகும் வழியும் பகுதியும்
தப்பாமல் தகுதி குழாய் நரம்பியல்
இப்படிக்கு அப்படியே தலைமையகம் செயலுறும்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA