நாட்டுப் புற பா+((ப+(ஆ))டல் :
“கண்ணான கண்ணே கண்ணுறங்கு கண்மணியே
உண்டு உறங்கிட்டு உதிக்கும் நா பார்க்க
கண்டு கேட்டுட்டு கருத்தா நீயிருக்க
வண்டுச் சத்தமிட, இன்னிசையா உன்குரலே.”

https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

%d bloggers like this: