எதுகை 7 ஊ ஓரெழுத்து அகராதி – ஊறு விளைவிக்கும் தீமையை விலக்குவது ஊறும் அறிவின் உண்மை செயலே.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA