உலக கால்பந்து போட்டி: கோலமும் குறியும் கம்பத்துள் செல்வதே

உலக கால்பந்து போட்டி:

கோலமும் குறியும் கம்பத்துள் செல்வதே.

பந்து போட்டி வெல்ல காலே
உந்து ஆற்றல் தீர்ப்புத் தடம்
தந்து உதவ புல் முதல்
ஐந்து கண்ட நாடும், நாடும்.

நீர் வழித் தூவல் பொழிய
போர் கொண்ட குணம் தவிர்க்க
நார்த் தசை நரம்பும் துடிக்கும்
ஊர் போற்றும் வேக விளையாட்டு.

வினை யாவும் ஒரேத் திசை
ஆனை யில்லாக் கோள்
குறியீடு
நினைவும் நிகழ்வும் திறன் சேர்ப்பதே
ஏனையத் தொடர்பும் நிறைமுறை இலக்கு.

இலக்கு பந்தை தட்டிச் செல்
கலக்கி உதைத்து ஒட்டி உறவாட
நிலத்தில் நீர்வீழ்ச்சி ஊற்றி ஊன்ற
கோலமும் குறியும் கம்பத்துள் செல்வதே.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA