உயிருக்கு ஊர்தோறும் உயிர்ப்பு பெருகட்டும்.

உயிருக்கு ஊர்தோறும் உயிர்ப்பு பெருகட்டும்.

உயிருக்கு ஊர்தோறும் உயிர்ப்பு பெருகட்டும்.

இனி அவை அங்கம் வைப்பது
தனியார் அவை; அசைபாடும் வையகமோ?
நுனிப்புல் அவை அத்தில் வைத்திடுமே!
கனிந்திட அவை அங்கம் வைப்பதெப்போது?

வைப்பு முறை முடிவு வரையறையா!
இப்படி பட்ட மேயும் காட்டு வனம்
நப்பாசை கொள்ளும் வரைமுறை இலாபம்
தப்பாத கொள்கல கொள்முதல் இருப்பிலா?

இருப்பு நிலை பட்டியல் பெயரளவே
தரும் வகையிலோர் ஆய்வுக் கணக்கு,
பருப்பொருள் ஊடகத்தே உருப்பொருள் தருமோ!
வருமான நடுத்தர பட்டியலில் பயிர்தொழிலே.

பயிற்சி பயிரக வளர்தொழில்கள் பயிலகம்
ஆயிடும் ஆவண வகை மூலம்
கயிறு தொழில்நுட்ப கட்டமைப்புத் தொழில்கள்
உயிருக்கு ஊர்தோறும் உயிர்ப்பு பெருகட்டும்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

மறுமொழி இடவும்

%d bloggers like this: