கரு மேகம்

கரு மேகம் -மழை நீர் ! நம் உயிர் நீர்
கரு மேகம் -மழை நீர் ! நம் உயிர் நீர்
செயல் மன்றம்

கரு மேகம்
——————–

நீ , கருப்பா என உனைக்காண விண்ணிற்கு

வர எண்ணினேன் .

விண் ஊர்தியிலிருந்து சாளரத்தின் வழியாக

உனை ஆவலாய் தேடினேன் .

எங்கும் வெண் மேகமே கண்டேன் ;

கரு மேகத்தை எங்கும் தேடினேன் .

வெண் மேகமும் நீலமும் தான்

எங்கும் கண்டேன் !

வெண் மேகமாக இருந்த நீ ; சிறு தூரம்

சென்றபின் கருமேகமாக ஆனாய் ?

விண்ணில் இருந்த நீ, நீராக

எம்மைப்போல மண்ணுக்கு வரத்துடித்தாய் ;

நீ கீழே வருவாய் என இருந்தேன் ;

மண்ணில் விழாமல் கடலில் விழுந்தாயே !

உம்மை புரட்டி எடுத்த காற்று

தள்ளிக்கொண்டு போய், கடலில் விழ வைத்ததோ!

கரு மேகமே , எப்பொழுது மீண்டும் மழையாய்

வருவாய் என காத்து இருக்கிறேன் .