991. திருக்குறள் பண்புடைமை யாரிடமும் எளிமையாக பழகுதல் பண்புடைமை பெறுவதற்கு உரிய வழியாகும்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA