886. திருக்குறள் உட்பகை ஒன்றியோரிடம் ஒன்றாமையார் என்றும் ஒன்றி பொருந்துவது அரிது.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA