75. திருக்குறள் பெருமை அரிய செயலை திறமையான வழிமுறைகளில் செயல்படுபவர் பெருமைக்கு உரியவர்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA