410 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
ஒற்றை செல் முதல் நிலைக்கருவிலி
முதல் நிலைக்கரு உயிரின தோற்றம் ஆகும்.

Listen to the most recent episode of my podcast: 410 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒற்றை செல் முதல் நிலைக்கருவிலி # முதல் நிலைக்கரு **உயிரின தோற்றம்** https://anchor.fm/thangavelu-chinnasamy/episodes/410-e1f16p4

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA