3. திருக்குறளும் கணக்கியலும் பெறும் தகுதி யுடையோரை பற்று வை ! நற்செயல் புரிவோரை வரவு வை !! – How Thirukural and Accounting with Existing Rules ?

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA