வரவு செலவு திட்டம் ஏன் ஏறுகிறது அக்கணமே இலக்கணம்

வரவு செலவு திட்டம் ஏன் ஏறிக்கொண்டே செல்கிறது.?

அக்கணமே புரிதலே இலக்கணம்

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA