நோ என்ற ஆங்கில சொல் தமிழ் மொழியில் நோய் ஒலி வேர்சொல் எனவும் அறிவோம்

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

%d bloggers like this: