திருக்குறள் 881 நிழலின் உள்ள நீரும் உட்பகையும் தீயவை செய்யின் தீயதே ஆகும்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA