திருக்குறளில் கணினி மேகம் கடல் நீரை முகந்து மழை பெய்யாவிடில், கடலும் நிலமும் வளம் குன்றும்

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA