திருக்குறளில் கணினி செயலை பற்றுக இயற்கை வரவு நிலையாகும்

திருக்குறளில் கணினி

செயலை பற்றுக

இயற்கை வரவு

நிலை ஆகும்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA