திருக்குறளில் கணினி ஐவகை ஐம்பொறி ஐம்பூதம்  ஐக்கியமாகும்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

%d bloggers like this: