திருக்குறளில் கணினி அறத்தினை பற்றுவோர் பொருளின்பத்துடன் வாழ்வர்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA