தினசரி குறிப்பு

தினசரி குறிப்பு:

ஒரே பதம்

அண்டத்தை, பிரபஞ்சத்தை, இச்செயல் மன்றம் ‘ ஒரே பதம் ‘

எனக் குறிப்பிடுகிறது.

அண்டம் என்ற சொல் நம் அண்டத்தில் உள்ள அனைத்து

இயக்கங்களையும் குறிக்கிறது.

நம் முன்னோர்கள் ‘ பேரண்டம் ‘ என அழைக்கலாம் எனக்

கருதினார்கள்.

அண்டத்தை திருவாசகத்தில்

‘ அண்ட பகுதியின் உண்டைப் பிறக்கம்
அனப்பு அரும் தன்மை வளப்பெரும் காட்சி ‘

என குறிப்பு உள்ளது.

உலகளாவிய இயல்பில், ‘ Cosmos ‘, ‘ Universe ‘ என்று
ஆங்கிலத்தில் பழக்கத்தில் உள்ளது .

Cosmos என்ற ஆங்கில எழுத்து kosmos என்ற கிரேக்கச் சொல்லாகும். அதன் பொருள் ஒழுங்கமைதி ஆகும்.

Uni +Verse = Universe என ஆங்கிலத்தில் அழைப்பதை,
தமிழில் ஒரே பதம் பல்வேறு அண்டச்சரசாரங்களையும் உள்ளடக்கி ஒரே பொருளில் எளிய முறையில்
தமிழில் பயன்படுத்தலாம்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA