கோழி, மனிதம் உயிர் இன சாதி ஆண், பெண் சாதி சாதிக்கும் திறன், சார்ந்த திறன்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA