கை கையக நிலை வையக நிலை Guy [கை]என்ற ஆங்கில ஒலி ஆளுமை சொல்லாக்கம்.ஆகும்

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA