காழ் -கால் வேறுபாடு என்ன

கால் காழ் உறுதியாக மனித தாவர வேறுபாடுகளை அறிவோம்.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA