கால் எனும் சொல் CALL என்று ஆங்கிலத்தில் நிலை ஆகி உள்ளது

கால் எனும் தமிழ் சொல் எவ்வாறு ஆங்கிலத்தில் CALL ஆகி உள்ளது.

Author: THANGAVELU CHINNASAMY

செயல் மன்ற பதிவர் - செ ம SEYALMANTRAM. 24 Subha Akila Nagar Airport TRICHY. TAMILNADU INDIA

%d bloggers like this: